Dom: Rödlistade arter stänger Kolmårdens nya berg- och dalbana

Pilgrimsfalk. Foto: Zsombor Károlyi http://www.natursidan.se/fotografer/zsombor-karolyi/

Pilgrimsfalk – en av arterna som hotas av Kolmårdens nya berg- och dalbana. Foto: Zsombor Károlyi 

Kolmårdens djurpark har redan byggt sin nya stora berg- och dalbana ”Wildfire” precis intill Marmorbrukets och Bråvikenbrantens naturreservat. Nu har bygglovet hävts i högsta instans eftersom åkattraktionen kan antas medför en betydande miljöpåverkan, bland annat för rödlistade fåglar och djur i området. 

Bland arterna som hotas av bygget märks bland annat hasselsnok (sårbar), större vattensalamander, pilgrimsfalk (nära hotad), som häckar i närheten av åkattraktionen. Även berguv, havsörn, bivråk, nattskärra och kungsörn finns i området.

Mark- och miljööverdomstolen framför i sin dom en hel del kritik mot Kolmårdens djurpark. De menar bland annat att det fattas inventeringsunderlag för flera arter och att annat material är ”bristfälligt”. Dessutom antas friluftslivet påverkas i området.

– Berg- och dalbanan avviker starkt från den tidigare bebyggelsen i området, det finns ett flertal riksintressen och bevarandevärden att beakta och det är uppenbart att riksintresset för rörligt friluftsliv kan komma att påverkas negativt av användningen av berg- och dalbanan, skriver Mark- och miljööverdomstolen i sitt domslut.

Tills vidare kommer den nya åkattraktionen vara stängd och Christer Fogelmarck, tf vd för Kolmården, säger till Aktuell hållbarhet att de inte vet hur de ska gå vidare, men att de ska träffa kommunen och diskutera alternativen.

Byggärendet har tagit många turer de senaste åren. Norrköpings kommun beviljade det i oktober 2014, fyra månader senare upphävdes det av länsstyrelsen för att sedan återigen beviljas av Mark- och miljödomstolen i juni 2015. Nu har beslutet upphävts i högsta instans och Mark- och miljööverdomstolens dom får inte överklagas.

 

Källor: Aktuell hållbarhet och Mark- och miljööverdomstolen