Gå till innehållet

Byggplaner i ännu en grön kil i Stockholm

Utsikt från Trolldalen mot Svindersviken. Till höger syns Ryssbergen. Foto: Konstantin Irina

Den planerade bebyggelsen anses ha “en stor påverkan” på naturvärdena i området, men behovet av bostadsbebyggelsen bedömts väga tyngre. Flera engagerade naturföreningar protesterar.

Bara drygt en kilometer från byggplanerna i naturområdet Ryssbergen håller en annan av östra Stockholms viktiga gröna kilar på att bebyggas. Platsen kallas Trolldalen och ligger på andra sidan en smal vik från Ryssbergen. Här planeras i tre etapper över 400 lägenheter i de västra och norra delarna av området (se karta nedan).

Anledningen till att det protesteras mot bygget är flera, men det har under den naturvärdesinventering som genomförts i området hittats en hel del höga naturvärden. Närmare bestämt elva naturvärdesobjekt, varav tre anses ha högt naturvärde. De är framför allt knutna till “gammal tallskog och sydbranten med ett varmt mikroklimat, senvuxna ekar, stråk av basisk påverkan och jordblottor”. Det finns också mycket död ved i området och “en mycket stor mängd naturvärdesträd” (Pro Natura 2013). Bland de rödlistade (“nära hotade”) arterna noterades svamparna kantdyna, ekticka, tallticka, svartöra, oxtungesvamp, samt växterna vippärt och slåtterfibbla.

Även fågelfaunan har inventerats och då hittades tolv inventeringsarter varav sex är rödlistade. Bland arterna kan nämnas den numera starkt hotade tornseglaren och skogsduva (prioriterad art enligt skogsvårdslagen).

För att kompensera för exploateringen föreslås flera skyddsåtgärder. Bland annat att inte avverka under häckningsperioden, spara död ved och gamla träd, samt minimera ljusföroreningar. Men trots anpassningarna skriver kommunen i planbeskrivningen att den nya bebyggelsen innebär “en stor påverkan på både riksintresset för kulturmiljövården och naturvärdena inom område, framförallt öster om Henriksdalsbacken”. Detta till trots är slutsatsen att “i avvägningen mellan denna påverkan och behovet av centralt belägen bostadsbebyggelse har dock bostadsbebyggelsen bedömts väga tyngre”.

Protester från privatpersoner och naturföreningar

Ett nätverk av naturföreningar och privatpersoner håller inte med och har tagit fram förslag på var bostäder kan byggas istället för i Trolldalen.

– Det främsta argumenten för att Trolldalen ska förbli orört är att det ligger bra till geografiskt på bara 500 till 1000 m till Djurgården, Ryssbergen och Nackareservatet, säger Konstantin Irina, talespersonen för nätverket Bevara Trolldalen! Ekologigruppen konstaterade att skogen är en spridningskorridor för både barrträds- och lövträdsmiljöer. Det är kanske förklaringen varför det har observerats 50 naturvårdsarter här, däribland minst 3 fladdermusarter och 6 rödlistade fåglar som häckar här. Att skövla Trolldalen kommer även försvaga de skyddade naturområdena som Nacka och Stockholm är så stolta över.

Han berättar att de försökt föra en konstruktiv dialog med politiker från alla politiska partier i Nacka kommunfullmäktige.

– Mest förståelse för våra krav har lokalpartiet Nackalistan, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna visat medan de fyra borgerliga partierna funkar som ett block som vill förtäta, oftast med stöd från största oppositionspartiet Socialdemokraterna. 99 procent av mailen till politiker blir helt obesvarade och ibland får man som svar att vår inställning redan är känd, underförstått att man inte behöver prata med oss.

Skogsdemonstrationen för Trolldalen, Ryssbergen och Svindersberg i december lockade många. Foto: Konstantin Irina

Vad har era protester fått för reaktioner från andra boende i området?
– Vi har det senaste året med hjälp av naturvandringar, städdag, broschyr, inlägg i social media, demonstration och möten på gator och torg jobbat för att höja kännedomen om Trolldalen. Runt 90 % av alla som vi har pratat med vill att Trolldalen ska lämnas orört. Det kan hänga ihop med pandemin som gjorde att många fler använder skogen för hemester, pauser från hemmakontoret och promenader.

På andra sidan Svindersviken kämpar ungefär samma föreningar för att Ryssbergen ska skyddas – vad finns det för för- och nackdelar med att kampen bedrivs i flera områden samtidigt?
– Vi har räknat att det är runt 17,7 ha skog som Nacka planerar att skövla i olika detaljprogram runt Svindersviken, däribland i Trolldalen, Ryssbergen och Svindersberg. Nätverket Bevara Trolldalen!, nätverket Rädda Ryssbergen, nätverket Rädda Svindersberg, Naturskyddsföreningen Nacka och Nacka Miljövårdsråd samarbetar därför mycket tajt ihop för att politikerna inte ska spela ut de tre naturområdena mot varandra eller lura kommuninvånarna att exploateringen är liten genom att presentera projekt för projekt. Vi hörs regelbundet på Zoom för att koordinera initiativ, har skrivit under varandras debattartiklar och anordnade en gemensam skogsdemo utanför Nacka stadshus som lockade 200 personer trots kyla.

Den 4 feb till 17 mars håller Nacka kommun samråd för detaljplanen för Henriksdalsbacken inklusive Trolldalen. Då kan privatpersoner och föreningar lämna in synpunkter. Information om hur det görs finns på vastrasicklao.se. Där finns även information om kommande torgmöten och vandringar.

Källor: Nyheter från Västra Sickla ö och Nacka.se

Mer att läsa