Gå till innehållet

Brist på gamla träd – var femte vedlevande skalbagge i Europa hotad

Svartoxe – en starkt hotad vedlevande art som kräver grova lågor i täta naturskogar, något som det finns allt mindre av i skogslandskapet. Foto: LaisverobotamsEget arbete, CC0, Länk

I en ny rapport från Internationella naturvårdsunionen (IUCN) är nästan en femtedel av Europas vedlevande skalbaggar hotade. De behöver gamla träd, död ved och förmultnande trädstammar för att överleva och deras livsmiljöer blir allt färre i Europa, rapporterar The Guardian.

18 procent av vedlevande skalbaggar i Europa är nu enligt en rapport från IUCN allt ifrån “sårbara” till “akut hotade” och ytterligare 13 procent är “nära hotade”. Det beror på allt färre gamla och döda träd i våra skogar.

LÄS ÄVEN: • Även godkända utsläpp får 80 procent av dagsländor att dö

Det överlägset största hotet mot de vedlevande insekterna är enligt IUCN skogsavverkning. Det är det största hotet mot 54,5 procent av de undersökta arterna (varav 76 är hotade). Lägger man till trädplanteringar så utgör modernt skogsbruk det största hotet mot ungefär 100 av de hotade arterna. Även klimatförändringar, utsläpp, turism och jordbruk nämns som hotfaktorer. Skalbaggarna behöver stora volymer död och förmultnande ved. Vissa arter lägger enbart ägg i träd som är hundratals år gamla.

Den viktigaste insatsen för att rädda de vedlevande insekterna är enligt rapporten att bevara beteslandskap med gamla träd och inte låta dessa växa igen eller omvandlas till gräsmarker, men det behöver också tas fram bevarandestrategier för flera av arterna.

– Vedlevande skalbaggar är nära kopplade till allt annat där de lever. Om livsvariationen eroderar är hela ekosystemet på väg mot kollaps, säger Keith Alexander, som medverkat i rapporten, till the Guardian.

LÄS ÄVEN: • Insekter har minskat med över 75% på 27 år – en ekologisk världskatastrof

I IUCN:s rapport, där ungefär 80 forskare gått igenom 700 arter, framgår också att de vedlevande skalbaggarnas minskning kan få förödande effekter för ekosystem och andra arter så som små däggdjur, fladdermöss, hackspettar och flera andra fågelarter. Dessutom saknas tillräcklig data för många av skalbaggarna.

Källor: IUCN, “European Red List of Saproxylic Beetles 2018” och The Guardian

Mer att läsa