Gå till innehållet

Bostäder och bensinmack planeras i värdefull gammal skog

Vandring över eldsvedda berg. Foto: Erik Hansson

Naturområde, som Skogsstyrelsen kallar “i klass med Tyresta” nationalpark, hotas av avverkning. Istället för gammal skog med mycket död ved, artrika miljöer och våtmarker ska det byggas 550 bostäder, en bensinmack och en bilaffär.

Bakgrunden är att bolaget Skanska via dotterbolag äger marken och nu vill de bygga i skogen vid Ryssbergen. De har en politisk majoritet bakom sig i Nacka. Det enda som står i vägen för att den gamla artrika skogen ska exploateras är folkliga protester och naturföreningar.

Söndag den 19 augusti samlas ett 80-tal personer för att vandra i naturen kring Ryssbergen. Det är nätverket Rädda Ryssbergen och den lokala Naturskyddsföreningen i Nacka som arrangerar. Syftet är inte enbart att njuta av naturen utan också att få en inblick i ett område som hotas av exploatering. Allianspartierna och Socialdemokraterna i Nacka kommun vill bygga 16-våningshus, bensinmack och 550 bostäder på ungefär 25 procent av ytan där det idag finns rödlistade arter, våtmarker, tallar äldre än 300 år, signalarter och ett nytt intressant brandområde.

Skogen har fått växa som den vill i många år. Foto: Erik Hansson

– Kommunerna har planmonopol. De behöver inte driva frågan om att det ska byggas i Ryssbergen, men de vill det, berättar Ronny Fors, ordförande i Naturskyddsföreningen i Nacka, för Natursidan dagen efter vandringen.

Vad kan ni göra för att stoppa bygget?
– Vi kan försöka påverka politiker så att de tar sitt förnuft till fånga. Det kanske går om det blir ett kraftigt opinionstryck. Jag hoppas också att länsstyrelsen inser naturvärdet och förstår problemet med dagvattenfrågan. Kommunen har erkänt öppet att de inte vet hur den ska lösas, berättar Ronny Fors.

Under vandringen berättade Ronny Fors om området. De gamla träden, den imponerande rika förekomsten av död ved, våtmarken som snart riskerar att bli asfalt och hur de brandgynnade arterna nu börjat anlända efter vårens dramatiska brand i område. Han tar upp de rödlistade arterna i området, visar talltickor på en flerhundraårig tall och förklarar att all död ved runt om i området är viktig för många arter.

Brandhärjat träd och nytt liv ur askan. Foto: Erik Hansson

Hanna Nilsson, som inventerat området för Callunas räkning, berättar att områdets viktigaste naturvärden är den stora mängden gamla träd och död ved i olika nedbrytningsstadier. Här har det aldrig bedrivits skogsbruk och troligen har skogen fått sköta sig själv ända sedan isen försvann.

– Dessa biotopvärden har ju skapat livsmiljöer för en stor mängd naturvårdsarter. Uppåt 70 eller fler naturvårdsarter, varav många rödlistade, har hittills observerats i Ryssbergen och många fler finns att upptäcka, inte minst vid den pågående insektsinventeringen, samt säkerligen fler mossor och svampar, förklarar Hanna Nilsson.

Hon berättar också att landskapet består av en mosaik av en mängd olika livsmiljöer. Förutom karga och solbelysta hällmarker förekommer bördiga svackor med grova tallar, hassel och inslag av lind och ek. Fläckvis finns även partier med triviallövskog, främst björk och asp där det är något fuktigare och lodytor, en ravin och småvatten förekommer också.

– Ryssbergen är en riktig urskog och biologisk hotspot och de allra högsta värdena finns i sluttningarna ner mot Svindersviken. Efter branden har ju ytterligare en dimension och dynamik skapats i skogen och mängden död ved har ju också ökat ytterligare.

Applåder och politiker
Det är ett intresserat och engagerat gäng som följer med på vandringen. Vid flera tillfällen stämmer de upp i applåder och de lyssnar koncentrerat när Ronny Fors stämma kämpar för att nå alla 80 deltagare.

– På sistone har politikerna börjat engagera sig i frågan, det märks att det är val snart, säger en av deltagarna. Flera av de som följer med på vandringen är lokalpolitiker och i en paus passar ett lokalt parti på att dela ut ett pris på 5000 kronor till Naturskyddsföreningen i Nacka för deras arbete för den lokala naturen.

Sotiga träd återstår från skogsbranden i juni 2018. Foto: Erik Hansson

Skogen brann i juni
Vandringen för oss upp på den svedda berghällen som brandhärjades i början av juni. Här är utsikten imponerande och vyerna blir extra dramatiska med de svartbrända träden i förgrunden. Det kan se extra livlöst ut på håll, men skenet bedrar. Växter har redan gått i blom och en sotsvart praktbagge skvallrar om att kräsna arter hittat till platsen.

Nere under skogstäcket igen hörs kungsfåglar och en tofsmes och här ses även ibland mindre hackspett, spillkråka och duvhök. Det är ingen tvekan om att Ryssbergen hyser höga naturvärden. Det märks på bara någon timmes vandring, men det är också vad utförliga inventeringar kommit fram till.

Signalarten blåmossa växer på flera håll i området. Foto: Erik Hansson

– Ett sånt här unikt område måste bevaras och värnas i sin helhet. Alla naturvärdesinventeringar som gjorts i Ryssbergen av Pro Natura, ÅF och Calluna rekommenderar att Ryssbergen ska bevaras i sin helhet, berättar Hanna Nilsson.  

Kommunen däremot, kommer fram till slutsatsen att “detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan“.

– Det är ganska vanligt att det inte hjälper att visa höga naturvärden, suckar Ronny Fors. Det värderas inte så högt och tyvärr är det en kunskapsfråga. Politiker säger sig vilja bevara biologisk mångfald, men de förstår inte innebörden. 

Fram till och med 27 augusti tar Nacka kommun in synpunkter på detaljplanen via e-post: registrator.plan@nacka.se, skriv diarienummer: KFKS 2016/97-214. Det finns också en namninsamling online här.

Den 9 september går Nackaborna till valurnorna.

Ungefär 80 personer följde med på vandringen. Foto: Erik Hansson

Mer att läsa