Gå till innehållet

Avverkning av gamla ekar stoppad i domstol – “ett genombrott”

Några av de ekar i Kristineberg som nu blir kvar. Foto: Anders Tranberg

Stockholms stad ville ta bort nio flerhundraåriga ekar för att istället bygga fyra kontorshus på 6-7 våningar. Nu har förslaget stoppats, tack vare Stockholms Naturskyddsförenings överklagan. Beslutet kan få stor betydelse för miljöorganisationer framöver.

Kristinebergs slottsspark i Stockholm rymmer ett 40-tal grova ekar, varav många är mellan 300 och 600 år gamla. Enligt Ekologigruppen är det ”ett av de viktigaste kärnområdena för ekar med höga naturvärden”. I parken ville Stockholms stad tillåta ett kontorskomplex. Stockholms Naturskyddsförening överklagade beslutet och hävdade i mark- och miljödomstolen att detaljplanen stred mot lagen. Stockholms stad överklagade, men högsta domstolen nekade stadens prövningstillstånd.

– Oersättliga ekar vid Kristinebergs slottspark är nu räddade och en bit kulturhistoriskt landskap med flerhundraåriga träd förblir fortsatt ganska intakt, skriver Stockholms naturskyddsförening i en kommentar.

Föreningen anser att det är en principiellt viktig miljöseger och att det kan innebära “ett genombrott för ny rätts-praxis som innebär utökad talerätt för miljöorganisationer när det kommet till möjligheten att överklaga kommuners detaljplaner”. Detta eftersom Mark- och miljööverdomstolen anser att artikel 9.3 i Århuskonventionen ska tillämpas.

Att talerätten blir utökad för miljöorganisationer ser föreningen som “synnerligen betydelsefullt” då det tidigare varit väldigt få detaljplaner i Sverige som kunnat få en rättslig prövning i miljödomstolarna av en miljöorganisation.

– En ekmiljö med regionalt naturvärde har räddats från exploatering och istället för att ekarna sågas ner kan de nu utgöra en viktig del av kommunens biologiska mångfald på Kungsholmen. Tyvärr har allt för många ekar i Stockholm avverkats trots att de borde sparats. Den kända TV-eken, Riddar-eken, gammal ek vid Farsta strand etc. har avverkats. Att nu inga ytterligare gamla ekar huggs ner vid Kristinebergs slottspark kan bli en vändpunkt för Stockholms stad gällande gamla ekar. Stockholms stad har gröna styrdokument som värnar om gamla ekar och nu är det tid att formuleringarna också får effekt fullt ut i praktiken, säger Anders Tranberg, ordförande i Stockholms Naturskyddsförening.

Det som troligen från och med nu gäller för miljöorganisationer som överklagar är att visa att detaljplanen påverkar miljön negativt och att de därför berörs av beslutet.

– Stockholms stads allvarliga brister när det gäller insamlad kunskap om naturvärden och arter har Stockholms Naturskyddsförening påtalat genom hela planprocessen och den efterföljande domstolsprocessen. Det är mycket efterlängtat att både mark- och miljödomstolen och mark- och miljööverdomstolen tydligt markerat att de inte accepterar allvarliga brister när det gäller insamlad kunskap om naturvärden och arter i aktuell detaljplaneprocess. De är synnerligen viktigt med detaljerade inventeringar inför byggnation i naturmark och särskilt när det är gamla träd inblandade som kan hysa flera olika rödlistade/hotade/fridlysta arter, säger Anders Tranberg.

Läs även:
Stockholm överklagar dom för att avverka ekmiljö med höga naturvärden
Löften om fler och utvidgade naturreservat från Stockholms nya styre
Duvorna som tar tunnelbanan i Stockholm

Mer att läsa