Gå till innehållet

18 våtmarker i Skåne restaureras och återskapas

Anlagd våtmark med fackelblomster i förgrunden. Foto: Erik Hansson

Naturvårdsverket har delat ut 21,7 miljoner kronor till 18 olika våtmarksprojekt i Skåne. Våtmarker förbättrar möjligheterna för att klara torka och översvämningar och bidrar dessutom till en ökad biologisk mångfald. 

Pengarna är en del av en särskild våtmarkssatsning i den lokala naturvårdssatsningen (LONA) som regeringen tillsammans med Vänsterpartiet beslutade om 2017. Mellan åren 2018 och 2021 ska sammanlagt 200 miljoner kronor satsas på att anlägga och restaurera våtmarker, men även för kunskapsuppbyggnad, utredningar och förarbeten.

LÄS ÄVEN: • Stor satsning på våtmarker gynnar biologisk mångfald och ekosystemtjänster

– Det här stödet kommer att vara till stor nytta. Genom att återskapa naturliga förhållanden i våtmarker eller skapa helt nya våtmarker stärks landskapets förmåga att klara torka och översvämningar, och bidrar till en ökad grundvattenbildning, säger Anna Walient som handlägger det nya våtmarksstödet på Länsstyrelsen Skåne.

Bland de 18 projekten hittas bland annat åtgärder i Kävlingeån i Lund, 25 hektar nya våtmarker i Kristianstad, anläggning av Ödåkra sjö utanför Helsingborg och vattenvårdsprojektet Örsjö ängar i Trelleborg.

LÄS ÄVEN: • Finsk studie: Betande djur bäst på naturvård i våtmarker

– Det är väldigt roligt att vi fick in så många bra ansökningar redan vid första ansökningstillfället, och att vi har kunnat bevilja så pass många av dem. Vi hoppas verkligen att övriga kommuner blir inspirerade att söka Våtmarks-LONA vid kommande ansökningstillfällen, säger Anna Walient.

Våtmarker är oerhört viktiga. De tillhör de mest artrika miljöerna i Sverige och står för en lång rad viktiga och värdefulla ekosystemtjänster. Exempelvis att hålla kvar och balansera vattenflöden och därmed minska risken för torka och översvämningar, öka tillskottet till grundvattnet, bidra till ökad biologisk mångfald, minskad övergödning och minskad klimatpåverkan. Trots det har nästan var fjärde våtmark försvunnit i Sverige de senaste 100 åren. I Skåne och Mälardalen är läget ännu värre. Här återstår bara en tiondel av den ursprungliga våtmarksarealen.

Källa: Länsstyrelsen i Skåne

Mer att läsa