Gå till innehållet

Viktig EU-dom: Stärkta rättigheter för miljörörelser i vattenfrågor

Vattenkraftverk. Foto: LA2Eget arbete, CC BY-SA 3.0

Det började som en dispyt om ett litet österrikiskt vattenkraftsprojekt och snökanonsystem och har nu, sju år senare, slutat med en viktig dom från Europeiska unionens domstol som ger miljörörelsen i EU större inflytande över vattenfrågor.

– Domen kommer säkra att naturens oberoende röst kommer att höras i EU, skriver Andrea Johanides, generalsekreterare i WWF Österrike.

Hon menar att det är en betydande seger för den “oändliga kampen för att rädda Europas floder, sjöar och våtmarker”.

Christer Borg, Generalsekreterare för Älvräddarnas Samorganisation förklarar mer:
– Domen innebär att miljöorganisationer i hela Europa nu får en rätt att delta i processer som rör exploateringsprojekt som berörs av Vattendirektivet, till exempel vattenkraft, brobyggande i vatten, reningsverk med mera.

Han menar också att det kan innebära större möjligheter inom andra områden där EU-rätt kan vara inblandat.
– Till exempel inom skogslagstiftning där kraven i art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet bör medföra att NGO:s (miljöorganisationer) nu ska få delta och kunna påverka beslut från Skogsstyrelsen. Jag är ute på osäker mark, men jag ser att det borde finnas möjlighet att driva den frågan med stöd av detta förhandsavgörande.

Vad tror du att den kommer ha för betydelse för miljörörelsen i Europa?
– I Europa tycks skyddet för NGO:s vara tunnare i vissa länder, och det är ju viktigt att det stärks i linje med förhandsavgörandet från EU-domstolen. För Sveriges del är min bedömning är att det i praktiken, åtminstone vad gäller vattenmål, inte kommer påverka allt för mycket i Sverige. Vi har förvisso inte “partsställning” i första instans, men rätt att överklaga till högre, där vi får en riktig partsställning. Men domstolarna brukar alltid hantera oss som en part även i underinstans.

Ser du något särskilt område i Sverige som domen trots allt kan ha betydelse?
– Ja, i högsta instans har vi som exempel ett mål just nu, där Högsta domstolen avslog vår överklagan av mark- och miljööverdomstolens dom med motiveringen att vi inte deltagit från början, dvs. i mark- och miljödomstolen. Ett sådant avslag bör bli omöjligt nu efter detta avgörande i EU-domstolen.

Källa: Euractiv

Mer att läsa