Gå till innehållet

Naturorganisationer oroas av regeringens nya skogsprogram

Skog med gammal död ved. Foto: Erik Hansson

Regeringen presenterade under fredagen ett nytt samlat skogsprogram där budskapet var att “Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”. Det ska bland annat ske en översyn av artskyddsregler i skogen och en nationell nyckelbiotopsinventering ska genomföras.

– För klimatet och livet i skogen är det viktigt att inse att det är ökat skydd och inte ökad avverkning som vi behöver. Vi har knappt någon riktig skog kvar i Sverige. Detta var någonting som inte adresserades av Sven-Erik Bucht och det är beklämmande, säger Lina Burnelius, skogsansvarig på Greenpeace Sverige.

Även Världsnaturfonden är oroade över regeringens utspel.
– WWF är oroad över signalerna kring översynen av artskyddslagstiftningen. Lagstiftningen är baserad på viktiga EU-direktiv som är av stor betydelse för bevarande av hotade arter och natur i Europa. Skyddet för biologisk mångfald får inte urholkas utan bör istället förtydligas och integreras bättre i annan lagstiftning, skriver Världsnaturfonden i ett pressmeddelande.

LÄS ÄVEN: • 190 forskare sågar EU:s och Sveriges skogspolitik – anses skadlig för klimatet

Miljöminister Karolina Skog kommenterar översynen av artskyddsförordningen så här:
– Vi måste värna om skyddsvärd natur och hotade arter. De senaste åren har det blivit uppenbart att reglerna för artskydd både kan vara överlappande och otydliga. Konsekvensen av det är oförutsägbarhet, konflikter och ett antal pågående rättsprocesser. För att vårt artskydd ska fungera är det viktigt att det är tydligt och att det finns en förutsägbarhet för markägaren. Som miljöminister vill jag att den markägare som sköter sin skog på ett sätt som är bra för hotade arter också ska kunna kombinera det med god ekonomi i sin verksamhet. Våra regelverk ska ge incitament för att bevara och utveckla naturvärden. Därför tillsätter vi nu en utredning som ska se över regelverket för artskydd.

LÄS ÄVEN: • Regeringen på ”offensiven” – lovar uppfylla mål med skyddad skog och mark

Landsbygdsministern säger att miljömålen ska nås
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht säger i en kommentar att “näringar med skogen som bas”, ska verka “inom ramen för att de nationella miljömålen nås”. Något som både Världsnaturfonden WWF och Greenpeace poängterar.

– Det är en viktig markering att regeringen tydligt slår fast att produktionen ska rymmas inom miljömålen. Vi når inte miljömålen i dag och fler åtgärder behöver sättas in, både för att stärka markägares engagemang och för att skapa ett tydligt regelverk med sanktionsmöjligheter för den som inte följer det. Det saknas i regeringens nya politik, men borde rimligen vara en naturlig del av ett skogsprogram som tar ett helhetsperspektiv, säger Linda Berglund, senior skogsexpert på WWF.

– Det är välkommet att skogsprogrammet preciserar att skogsproduktionen ska ske inom ramen för miljömålen. Tyvärr kommer Sverige inte nå våra miljömål om att ge 20 procent av skogen skydd till år 2020. Idag har endast 5 procent långsiktigt skydd. Här måste vi alltså verkligen öka takten om vi ska behålla livet i skogen och nå våra egna miljömål om skydd och levande skogar, säger Lina Burnelius, skogsansvarig på Greenpeace Sverige.

Förlusten av biologisk mångfald nämns inte
Regeringen nämner inte biologisk mångfald, bevarande av hotade arter eller skydd av natur i pressmeddelandet om sitt skogsprogram. Istället beskrivs skogen som det “gröna guldet” som ska 
bidra med jobb, hållbar tillväxt och en växande bioekonomi.

– Tyvärr saknas konkreta förslag för att adressera den ökande konflikten i skogen kring produktion och miljö. Förlust av biologisk mångfald är ett minst lika akut och stort hot globalt som klimatförändringarna. Om Sverige vill vara föregångsland bör vi också visa att ett verkligt hållbart skogsbruk är möjligt, säger Peter Westman, biträdande generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Källor: Regeringen och WWF

Mer att läsa