Gå till innehållet

Vargar och bävrar pekas ut som nyckeldjur för att återskapa ekosystem i USA

Varg i Yellowstone nationalpark i USA. Foto: Jacob W. Frank, Public Domain

Att gynna varg och bäver är ett effektivt sätt att förbättra ekosystemen i stor skala, enligt en ny studie från USA. En tidigare studie kom fram till att de även är nyckelarter i Europas natur.

Både EU och USA har uttalat tydliga målsättningar om att rättsligt skydda minst 30 procent av landytan och USA:s president Joe Biden förtydligade att de måste “bevara, koppla samman och återställa land, vatten och djurlivet som vi alla är beroende av”. För att göra det så effektivt som möjligt bör man fokusera på att återskapa potentiella livsmiljöer för vargar och bävrar eftersom det skulle ge “kraftfulla, vidsträckta ekologiska effekter” om de tilläts uppnå “ekologiskt effektiv täthet”. Det skriver författarna bakom en ny studie kallad “Rewilding the American West”. De har kommit fram till att nästan 500 000 kvadratkilometer av statligt ägd mark skulle kunna göras om till ett nätverk av vild, artrik natur.

Huvudförfattaren, ekologiprofessorn William Ripple, säger att det är en ambitiös idé, men att behovet är stort. Västra USA går igenom en period av utbredd torka, vattenbrist, extrem hetta, massiva bränder och förlust av biologisk mångfald på ett sätt som området aldrig tidigare upplevt. Det var också väldigt länge sedan det fanns så få vargar och bävrar i området. Förr fanns det tiotusentals vargar i de elva delstaterna, men de har skjutits i så hög utsträckning att bara ungefär 3 500 återstår. Bävrarna har minskat med ungefär 90 procent sedan nybyggarna anlände och är nu helt frånvarande från många områden.

Bävrar är effektiva landskapsomvandlare

Men bävrar är viktiga landskapsomvandlare. Genom att fälla träd och buskage uppstår dammar och sjöar så att mängden vatten i landskapet ökar. Det skapar livsmiljöer åt fiskar och väldigt många andra arter och stannar dessutom upp vattenflöden så att risken för torka och bränder minskar. Dessutom ökar kollagringen i områden där bävrar får verka.

– Bävrar är ett kostnadseffektivt sätt att reparera flodområden, som bara utgör 2 procent av landområdet i västra USA, men är livsmiljö åt upp till 70 procent av arterna, säger medförfattaren Robert Beschta.

Vargar skapar biologisk mångfald – även i EU

Även vargar anses vara en nyckelart. Som toppredator kontrollerar de växtätare och gynnar därmed många växter. De håller också andra mindre rovdjurs populationer på lagom nivåer, vilket skapar biologisk mångfald och större möjligheter för många arter i delstaterna.

Författarna har också undersökt 92 hotade växter och djur som har minst tio procent av sin utbredning i det föreslagna återförvildade området. Det vanligaste hotet var alltför omfattande bete från boskap som orsakar försämring för våtmarker och vattendrag, försvårar för många växter att etablera sig och påverkar hur lätt bränder sprider sig.

Även i EU har forskare kommit fram till att bland annat bävrar och vargar är nyckelarter för att återskapa natur och biologisk mångfald.

Källor: Bioscience och Oregon State University

Mer att läsa