Gå till innehållet

Värdefull tjäderskog med hotade lavar blir naturreservat

Kransarna. Foto: Helena Persson

Länsstyrelsen i Gävleborg har beslutat att ett 76 hektar stort område med värdefull naturskog ska bli naturreservat. Kransarna ligger ungefär 6 km väster om Bergsjö och innehåller ett flertal rödlistade arter.

I skogarna på berget Kransarna växer tallar som är minst 100, och i vissa fall upp till 300, år gamla tillsammans med 200-åriga granar.

– Skogen är i stora delar påverkad av skogsbränder, även om det var länge sedan det senast brann. Brandspår finns i form av brända högstubbar och enstaka brandljud, skriver länsstyrelsen i sitt beslut om att inrätta naturreservat i området.

Med skyddet kommer tjädrar och “nära hotade” arter som garnlav, violettgrå tagellav, dvärgbägarlav, skinnlav, lunglav och tallticka få en frizon från avverkning, men länsstyrelsen tror att den glesa skogen skulle kunna vara “en intressant lokal för värmekrävande insekter på tall, och sannolikt finns potential att hysa fler rödlistade arter än de som hittills hittats”.

Källor: Länsstyrelsen och skötselplan

Mer att läsa