Gå till innehållet

Utsläpp av växthusgaser ökar i Sverige

Det här kan bli dyrt i framtiden. Foto: Maths Nilsson

Det här kan bli dyrt i framtiden. Foto: Maths Nilsson

Enligt ny statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) ökar utsläppen av växthusgaser under årets första kvartal. Det är tre år sedan Sverige hade så här stora utsläpp och det är framför allt inom el- gas- och värmeverk, pappers- och pappersvarutillverkning och i transportbranschen som ökningen ses.

Ökningen jämfört med samma period 2015 är på 1,9 procent och beror delvis på en ökad användning av fossila bränslen då temperaturen första kvartalet 2016 var lägre än motsvarande period 2015. Därmed användes mer fossila bränslen till uppvärmning.

En majoritet av hushållens utsläpp kommer från personbilar och minskade något (0,9 procent) jämfört med samma kvartal 2015.

Det här diagrammet från SCB visar utsläpp av växthusgaser och förädlingsvärde första kvartalet 2016 i enheterna tusentals ton koldioxidekvivalenter och miljoner kronor. Det bör påpekas att indirekta utsläpp från import och övrig konsumtion av varor och tjänster ingår inte.

Sektor Utsläpp av växthusgaser Förädlingsvärde
2016K1 Förändring jämfört
med samma kvartal 2015
2016K1 Förändring jämfört
med samma kvartal 2015
Jordbruk, skogsbruk och fiske 2 379 11 0,5% 14 033 329 2,4%
Utvinning av mineral 270 12 4,6% 5 615 254 4,7%
Tillverkningsindustri 3 904 45 1,2% 154 291 4 908 3,3%
El, gas och värme, vatten, avlopp, avfall 3 276 240 7,9% 32 136 1 629 5,3%
Byggverksamhet 460 ‑1 ‑0,3% 54 906 3 680 7,2%
Transportindustri 3 302 34 1,1% 36 986 157 0,4%
Övriga tjänster 751 ‑22 ‑2,9% 420 502 17 194 4,3%
Offentlig sektor 174 7 3,9% 201 702 2 663 1,3%
Hushåll och ideella organisationer[1] 2 259 ‑19 ‑0,9% 11 805 197 1,7%
Totala ekonomin 16 774 306 1,9% 931 976 31 011 3,4%
Källa: SCB

Mer att läsa