Gå till innehållet

Upprop mot avverkningar i naturreservat – Sveaskog: “Vi tar hänsyn”

Vandringsleden i naturreservatet kommer att hamna på hygge. Foto: Kristina Bäck

I början av februari skickades ett upprop till Sveaskog, Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen samt till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun gällande avverkningar i Hedlandets naturreservat. Sveaskog som äger marken utför skogsbruk i naturreservatet med kalavverkning, markberedning och plantering av gran. En stor del av reservatet ska avverkas framöver.

Ett trettiotal personer står under uppropet, bland annat boende i området, besökare i reservatet, samt medlemmar i Naturskyddsföreningen, Skydda Skogen och Fältbiologerna. I uppropet står det:

– Vi är många som anser att skötselplanen snarast ska skrivas om så att skogsbruk med produktionsmål inte längre tillåts och att naturreservatsbeslutet revideras. Mycket i reservatet är redan kalavverkat och det är sönderkört på flera ställen.

Fridlysta och rödlistade arter drabbas
Var ska arterna som finns i skogarna ta vägen när skogarna avverkas framöver? Det frågar sig de som undertecknat uppropet. I skogarna finns fridlysta och rödlistade arter som hänglavar, vedsvampar, nattviol, tjäder, talltita, och spillkråka. Sparvuggla har observerats regelbundet men skogen den bor i är avverkningsanmäld.

Friluftslivet kommer också att förstöras eftersom de mest välbesökta delarna av reservatet ska avverkas framöver. Även om skogarna inte är särskilt gamla än så är det fina blåbärs-, lingon- och svampskogar med vandringsleder. Men det tar minst 60 år för blåbärsris att komma tillbaka efter avverkning.

De som drivit uppropet menar att det är sorgligt att djur, växter, svampar, lavar, mossor och fåglar- eller ens människor, får vara fredade från exploatering i skyddad natur. Eskilstuna kommun borde värna sin natur istället för att låta den förstöras.

Ett av Sveaskogs markberedda hyggen i naturreservatet Hedlandet. Foto: Michael Lander

Exempel på lövträd som tagits bort när det avverkades mot granbarkborre. Foto: Kristina Bäck

Utdrag ur skötselplanen för naturreservatet:
“Skogsbruk kommer fortsätt bedrivas i Hedlandets naturreservat, men anpassas till de särskilda natur- och kulturvärden som finns. Områden som idag har lägre naturvärden men har utvecklingsmöjligheter kommer att skötas med inriktning på att återskapa höga naturvärden.”

Sveaskog har skrivit i ett svar på uppropet att skötselplanen har tydlig inriktning på att lövandelen ska ökas och att de ska plantera tusentals lövträd framöver. Men hur kommer det sig då att Sveaskog redan har planterat gran på flera stora hyggen i reservatet? Sveaskog har även avverkat lövträd då avverkning mot granbarkborre gjordes förra året. Lövträd som forslades bort och som troligtvis blev biobränsle istället för att stå kvar och bidra till biologisk mångfald.

Sveaskog svarar:
– Vi är trygga med att skötselplanen värnar den biologiska mångfalden och att den hänsynen vi lämnar på produktionsarealen också kommer att bidra till att skapa strukturer som kommer nyttjas av ett flertal arter.

Motsägs av forskning
Att det blir fler arter på hyggen går emot  aktuell forskning som pekar på att kalhyggesbruk tvärtom utarmar artrikedomen och förstör skogsekosystemen. Förlust av livsmiljöer, vilket skogsbruket är medskyldig till, är en stor bidragande orsak till att drygt 2 000 skogslevande växt- och djurarter är rödlistade idag.

I somras körde Sveaskog genom ett träsk med tung maskin och lämnade djupa körskador . Foto: Michael Lander

Tjäder i naturreservatet Hedlandet. Foto: Michael Lander

Sveaskog påstår även att de träffar många besökare i reservatet som anser att avverkningarna “förbättrar förutsättningarna för rekreation inte bara säkerhetsmässigt utan även upplevelsemässigt”. De som skrivit uppropet svarar att de tvärtom har träffat många besökare som är upprörda över hur naturreservatet förstörs med stora hyggen och sönderkörd mark!

Länsstyrelsen, som har hand om tillsynen av naturreservatet, har varit ute och kollat men har inga invändningar mot Sveaskogs skogsbruk. De var med och drev igenom beslutet 2015 om att Sveaskog får avverka nästan all skog i naturreservatet. De har svarat att de inte tänker riva upp beslutet.

Mer att läsa