Gå till innehållet

Unika fjällnära skogar avverkningsanmälda i Västerbotten

De avverkningsanmälda skogarna ligger i ett vidsträckt och väglöst skogslandskap som är orört av modernt skogsbruk. Foto: Jon Andersson

I Dikanäs i norra delen av Vilhelmina kommun är skog med mycket höga naturvärden ovanför den fjällnära gränsen planerad för avverkning. Hittills har 20 rödlistade arter påträffats under en översiktlig inventering utförd av föreningen Skydda Skogen i de avverkningsanmälda områdena. Vilhelmina Övre Allmänningsskog planerar avverkningarna.

Sammanlagt rör det sig om ca 40 hektar avverkningsanmäld skog inklusive ett nytt vägbygge in i skogen vid Dikanäs, skriver föreningen Skydda Skogen i ett pressmeddelande. Den avverkningsanmälda skogen ligger i ett vidsträckt och väglöst skogslandskap som är orört av modernt skogsbruk. Där finns även mindre partier av urskog vilket är mycket ovanligt idag och rikligt med död ved.

Det 3 557 hektar stora skogsområdet inventerades under 2017 och då gjordes drygt 2 500 fynd av 53 olika rödlistade arter. I de avverkningsanmälda delarna av skogen har 20 rödlistade arter påträffats, bland annat den sårbara vedsvampen laxporing (VU) som bara har hittats på fem lokaler i Västerbottens län. Andra sårbara arter som påträffats är tajgaskinn, rynkskinn, liten sotlav och grantickeporing.

Flygbild över det stora skogslandskapet i Dikanäs med avverkningsanmälningarna (röda linjer) samt fynd av sårbara arter VU (röda prickar), nära hotade arter NT (gula prickar) och Skogsstyrelsens signalarter (blå prickar). Foto/bildmontage: Jon Andersson.

Det troliga resultatet efter utförd avverkning i Dikasjön. Foto/bildmontage: Jon Andersson.

I rapporten ”Forestry at the edge” som kom förra året och handlar om de väglösa skogarna kring Dikanäs, riktas skarp kritik mot Skogsstyrelsen och regeringen. Anledningen är att myndigheterna tillåter skogsbruk i ett av Europas mest värdefulla naturarv, de fjällnära skogarna. Dessa skogar bedöms hysa unika naturvärden i ett europeiskt perspektiv och många är fortfarande helt oskyddade. Jon Andersson från Skydda Skogen har varit med och inventerat skogarna i Dikanäs och är en av författarna av rapporten, han säger i pressmeddelandet:

– Jag anser att det är helt oacceptabelt att släppa in skogsbruket i områden som detta. I Sverige är andelen långsiktigt skyddad skog mycket liten, endast ca 5-6 %, och av den skog som är skyddad så är det än mindre som håller så höga naturvärden som de som hittas i de fjällnära skogarna. Av de helt naturliga skogar som fanns innan skogsbruket satte fart finns nästan inget kvar. Och det mesta finns i de fjällnära skogarna.

I pressmeddelandet skriver Skydda Skogen att de kräver att avverknings- och vägplanerna i de urskogsartade grannaturskogarna i Dikanäs omedelbart dras tillbaka. Dessa skogar bör ingå i Marsfjällets naturreservat som ligger söder om det stora skogsområdet, menar föreningen. De skriver att om avverkningsanmälningar i den här typen av miljöer inte avslås visar det att Sveriges skogspolitik, med den ständiga ledstjärnan ”frihet under ansvar”, leder till att Sverige på sikt riskerar att permanent skada den biologiska mångfalden och allvarligt försvåra arbetet med att uppnå internationella åtagandet inom miljövård. Jon Andersson säger:

– Dessa skogar måste undantas från kalavverkning om Sverige ska kunna uppfylla våra internationella åtaganden inom EU och FN. Man frågar sig när Sverige ska börja ta ansvar för de unika skogslandskap som finns längs fjällkedjan. Tiden tickar och hyggena växer.

Vägbygget in i det oskyddade skogslandskapet. Dessa fjällskogar är ett av Europas mest värdefulla naturarv. Foto: Jon Andersson

Den gamla och förvridna veden hos en gammal död gran. Foto: Jon Andersson

Skydda Skogen har skickat en rapport till Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och Naturvårdsverket om avverkningsanmälningarna och med information om inventeringen, de rödlistade arterna och bilder på skogen för att försöka stoppa avverkningarna.

Skogsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet i detta ärende, påpekar i ett meddelande till Skydda Skogen att det rör sig om ansökningar om avverkning i fjällnära skog och att samtliga avverkningsanmälda ytor ska fältbesökas innan besked om tillstånd för avverkning kan meddelas markägaren, Vilhelmina Övre Allmänningsskog. Vidare säger sig myndigheten vara medveten om områdets höga naturvärden.

Mer att läsa