Gå till innehållet

Trots rekord – läget akut för vitryggig hackspett

Idag skrev Naturskyddsföreningen en debattartikel i Svenska Dagbladet om att det bara finns ett enda häckande par vitryggiga hackspettar i Sverige och benämnde det som “det sista”. Föreningen menar att det inte finns någon lämplig miljö för hackspetten i landet eftersom den föredrar gamla lövskogar med döda träd, en skogsform som är väldigt ovanlig i Sveriges skogar.

Vitryggig hackspett. Foto: Erik Hansson

En av Sveriges få vitryggiga hackspettar. Foto: Erik Hansson

Det rör sig inte om någon tillfällig svacka, under 2012 häckade bara två par i landet och trenden för arten är att det ser väldigt mörkt ut.

Positivare tongångar skickade Skogsstyrelsen ut för ungefär ett år. De menade att deras skyddande åtgärder för 2000 hektar lövskog var “en succé” eftersom det varje år lyckats med minst en häckning av den vitryggiga hackspetten sedan 2005. En viss ljusning kan också anas i det faktum att vi i somras skrev om att det skickades ut 16 vitryggiga hackspettar från uppfödningen i Nordens Ark till två olika områden i landet. Det är ett rekordstort antal och förhoppningsvis kan fler än ett par lyckas med häckningen under 2014.

I debattartikeln menar Naturskyddsföreningen också att den ökning av lövträd och död ved som redovisas av skogsnäringen är “mycket liten i absoluta tal” och att “i vitryggens kärnområde, ett bälte från Värmland till Gästrikland, utgör de lämpliga skogarna omkring 0,1 procent av den totala skogsarealen”.

För att rädda den vitryggiga hackspetten anser Naturskyddsföreningen att större arealer måste skyddas, Skogsstyrelsen måste kunna teckna naturvårdsavtal över längre tid än dagens 50 år, röja invuxen gran i skyddade lövskogar och att “riksdagen tar konsekvenserna av decennier av otillräcklig skogspolitisk styrning och besluta om en ny skogspolitik, inklusive en ny lag för skogen, som förhindrar fortsatt fullt medveten artutrotning”.

Källa: Svenska Dagbladet

Mer att läsa