Gå till innehållet

Tolv miljöorganisationer till Sveaskog: Sluta avverka skyddsvärd skog

Den avverkningsplanerade naturskogen vid Bientie är en viktig renbetesmark. Leif Lundberg står här med ryggen till, han och Björn Mildh besökte skogen i höstas. Fältbiologerna har inventerat skogen och fann rödlistade arter. Foto: Björn Mildh.

I ett öppet brev kräver 12 miljöorganisationer att Sveaskog ska sluta avverka och avverkningsanmäla skog med höga naturvärden. Förutom till Sveaskog vänder sig brevet till näringsminister Ibrahim Baylan, miljöminister Isabella Lövin, landsbygdsminister Jennie Nilsson och till berörda myndigheter.  

– Vi är djupt bekymrade över att statliga skogsbolaget Sveaskog avverkar och planerar att avverka skogar med höga naturvärden, skriver organisationerna.

En exempelsamling med flera avverkningshotade skogar med höga naturvärden i Norrbotten, Västerbotten och i Dalarna är med i brevet. Sveaskog skulle kunna dra tillbaka avverkningsanmälningarna från flera av dessa redan nu, menar skribenterna. De som skrivit under det öppna brevet är representanter från Greenpeace, Skydda Skogen, Klimataktion, Fältbiologerna, Naturskyddsföreningen i Norrbottens län, Naturskyddsföreningen Dalarna, Skiftet, Lodyn, Omställningsnätverket, Naturens rättigheter i Sverige, Svensk Lichenologisk Förening, Sveriges Entomologiska förening och Naturfotograferna/N.

LÄS ÄVEN: • Sveaskog avverkade återigen skyddsvärd skog i Norrbotten

Tjittjer, en av de skogar som hotas att avverkas av Sveaskog. Sveaskog har virkesbrist på grund av tidigare gjorda överavverkningar, enligt Björn Mildh. Då klassas även naturskogar som denna som produktionsskog och avverkas. Foto: Björn Mildh

För att Sveaskog ska bli ett hållbart skogsbolag så måste fler biologiskt värdefulla skogar skyddas, fler skogsområden restaureras och skogsbruket övergå till kalhyggesfria metoder, kräver organisationerna. För att nå dit så måste Sveaskogs avkastningskrav sänkas. Den biologiska mångfalden har inte råd att förlora fler värdefulla skogar på statens marker.

LÄS ÄVEN: • Skyddsvärd skog vid Odensgöl kalavverkas

Föreningen Skydda Skogen är initiativtagare till brevet och David van der Spoel, talesperson i föreningen, säger i ett pressmeddelande:
– Skogar med höga naturvärden ska skyddas inte avverkas. Vi vill att regeringen sänker avkastningskraven på Sveaskog så att detta kan ske. Skogarna ska bevaras både för klimatet eftersom dessa boreala skogar lagrar mycket kol i marken och för den biologiska mångfalden eftersom omkring 1800 skogslevande arter är rödlistade i Sverige. De skogar vi har med i det öppna brevet är just exempel, det finns många fler.

Urgammal gran i skogen på Abmoberg som visade sig vara 497 år vid provborrning. 46,3 hektar skog på Abmoberg är avverkningsanmäld av Sveaskog. Foto: Patrik Nygren

Ett exempel på en gammelskog med höga naturvärden som är hotad är Abmoberg i Sorsele kommun. 46,3 hektar av skogen är avverkningsanmäld trots att det är en av de sista stora sammanhängande skogsområdena som finns kvar i Västerbotten nedanför fjällskogarna. Från norr till söder kan man vandra 8 km i obruten skog med inslag av myrar, små tjärnar och subalpin terräng. Inget modernt skogsbruk har förts och delar av området är att betrakta som urskog. Den äldsta tallen som provborrats var 420 år och den äldsta granen 497 år. Men skogsområdet på Abmoberg är inte formellt skyddat från skogsbruk.

LÄS ÄVEN: • Fältbiologerna: Sveaskog bidrar till artutrotningen och motverkar miljömålen

Forskning pekar på att minst 20 procent produktiv skog behöver skyddas långsiktigt, nu är endast 5 procent skog formellt skyddad i Sverige, enligt det öppna brevet. Det innebär att potentialen minskar för att kunna nå de nationella och internationella miljömålen.

Sveaskog planerar att avverka den ca 200-åriga senvuxna barrblandskogen vid Melakträskliden i Arvidsjaurs kommun. Foto: Björn Mildh.

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen:
– Sveaskog har en ständigt kännbar brist på avverkningsmogen skog till följd av tidigare överavverkningar.  Trots att bolaget ägs av svenska folket, har naturvårdande ambitioner övergetts till förmån för ett förhållandevis brutalt skogsbruk. De hugger både fjällnära skogar och i samebyarnas kärnområden av riksintresse i sitt försök att hålla igång sågverk och industrier med virke.

Ett exempel på detta är en avverkningsanmäld naturskog vid Bientie i Arjeplogs kommun. Skogen är viktig renbetesmark för Maskaure skogssameby och är rik på hänglavar. Hösten 2018 inventerades området av Fältbiologer som fann flera rödlistade arter, exempelvis harticka, granticka, ullticka, rosenticka och ostticka samt rödlistade lavar. I skogen lever även lavskrikor och de finns med i EU:s fågeldirektiv.

Det strider mot Parisavtalet att avverka naturskog, menar miljöorganisationerna. När boreal naturskog avverkas avges stora mängder kol från skogsmarken och Parisavtalets fokus är att minska utsläppen av växthusgaserna. Att avverka naturskog med rödlistade arter strider även mot FN:s Aichi-mål. Pia Björstrand, talesperson i Klimataktion, en av de organisationer som står under brevet, säger i pressmeddelandet:

– Det borde införas ett förbud mot att avverka gammelskogar med tanke på det akuta läge som råder idag. Klimatvinsterna av att avverka skog och använda det i produktionssyfte är inte tillräckligt stora för att uppväga de förluster av biologisk mångfald och den negativa påverkan på klimatet som blir när skogen avverkas.

Skogen på berget Njuöniesvarrie utanför Sorsele är en av Sveaskogs frivilliga avsättningar som är avverkningsanmäld. Efter påtryckningar från miljöorganisationer avvaktar Sveaskog med avverkningen. Foto: Jonas Nordenström

Bränd tallhögstubbe i den variationsrika skogen vid Grästjärnarna i Ore Skogsrike. I höstas avverkade Sveaskog vid Grästjärnarna trots att skogen var utpekad som skyddsvärd i en rapport från Naturskyddsföreningen. Foto: Bengt Oldhammer.

I Ore Skogsrike i Dalarna, ett av de exempel som tas upp, har Sveaskog redan avverkat minst 600 hektar naturskog. Ett flertal nära hotade och hotade växt- och djurarter lever i dessa skogar, såsom den tretåiga hackspetten och den starkt hotade vedsvampen urskogsporing. Men trots detta så fortsätter avverkningarna. I höstas så avverkade Sveaskog ca 11 hektar äldre värdefull naturskog vid Grästjärnarna i Ore Skogsrike utan miljörörelsens kännedom. Denna skog var utpekad som skyddsvärd i Naturskyddsföreningens rapport ”Ändå hugger man” (2017). Sveaskog har i skrivande stund pausat en del av sina avverkningsplaner på grund av omfattande protester från miljörörelsen.

Det öppna brevet är en del av kampanjen Vår Skog som är riktad mot Sveaskog och som drivs av 23 miljöorganisationer. Kampanjen kräver att Sveaskog skyddar samtliga av sina skyddsvärda skogar. I en namninsamling har över 40 000 personer redan skrivit på för detta.

Källa: Pressmeddelande från Skydda Skogen

Mer att läsa