Gå till innehållet

Fågelförening överklagar avverkning i 13 naturreservat i Kalmar län

Gamla granar i Risebo naturreservat, Kalmar län. Ett av de reservat som det ska avverkas granar i. Bilden är tagen nära den plats där två järpar sågs. Foto: Magnus Kasselstrand

Länsstyrelsen vill kunna avverka mot granbarkborre i naturreservat och har därför ändrat föreskrifterna och gjort ett tillägg i skötselplanerna för 25 naturreservat i Kalmar län. Tjusts Fågelklubb har överklagat att avverkning ska ske i 13 av reservaten. De menar att naturvärdena kommer att förstöras. Förekomsten av granbarkborre i naturreservat är ytterst marginell jämfört med den förekomst som finns i produktionsskogsbrukets granplantager, skriver de.

“Vid stora förekomster av granbarkborre eller andra organismer som kan orsaka större samtida träddöd får träd fällas och barkas inom hela reservatet. Där det inte skadar områdets prioriterade naturvärden får angripna träd avverkas och bortföras ur naturreservatet. Åtgärder ska ske på sådant sätt att inte körskador uppstår.”

Så lyder det tillägg som Länsstyrelsen har gjort i skötselplanerna för naturreservaten Blomsfors, Knästorp, Köksmåla, Lämmedal, Mörtfors, Norra Göten, Risebo, Späckemåla, Stamsjövägen, Stora Vrången, Västra Marströmmen, Åby samt Ölvedal i Kalmar län.

Tjusts fågelklubb skriver i sin överklagan:

– Vi anser att detta beslut är felaktigt och att dessa avverkningar ej skall få ske. Syftet med naturreservat är enligt 4§ Miljöbalken att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. Att i föreskrifterna för de uppräknade naturreservaten tillåta att träd fälls, barkas och eventuellt bortföras ur naturreservatet på grund av angrepp av granbarkborre eller andra organismer är inte förenligt med att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer.

Anledningen till att många Länsstyrelser i Sverige utför åtgärder mot granbarkborrar beror på ett regeringsuppdrag som Naturvårdsverket har fått. Uppdraget handlar om att bekämpa granbarkborrar i formellt skyddade skogar. I flera skogar med höga naturvärden har det därför avverkats och ska avverkas. Enligt budgetpropositionen för 2020 så får Skogsstyrelsen 30 miljoner kronor årligen under 2020–2022 för bekämpning av skogsskador, särskilt granbarkborreangrepp. Förslaget bygger på Januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, och Liberalerna. 

Enligt Tjusts Fågelklubb finns andra åtgärder man kan använda för att motverka granbarkborrar, exempelvis insektsfällor, som inte förstör värdefull natur.

– Det är vår uppfattning att granbarkborrens förekomst och spridning främst har orsakats av skogsindustrins omfattande skogsplantager av gran och den monokultur detta innebär. Förekomsten av granbarkborre i naturreservat är ytterst marginell jämfört med den förekomst som finns i produktionsskogsbrukets granplantager.

SLU bekräftar denna uppfattning i sitt faktablad om granbarkborrar ”Fakta Skog”. De skriver att angrepp av granbarkborre i skyddade områden inte påverkar utbrott i stort eftersom arealen skyddad granskog är mycket mindre jämfört med arealen brukad granskog. De allra flesta granbarkborrarna finns alltså i den brukade skogen.

Det är produktionsskogsbruket som har orsakat spridningen av granbarkborre till naturreservaten och angreppen där, menar Tjusts Fågelklubb. De föreslagna åtgärderna är hot mot naturvärden i alla de 13 naturreservaten.  

– Speciellt vill vi peka på det hot åtgärderna utgör mot för oss kända skyddsvärda fågelarter i naturreservaten Risebo och Stora Vrången. Vår uppfattning är att de föreslagna åtgärderna, som vi listat ovan, strider mot syftet med naturreservaten enligt Miljöbalken 4§, utgör ett generellt hot mot den biologiska mångfalden och strider mot Artskyddsförordningen §4.

Föreningen Skydda Skogen anser att det är fel att statliga pengar går till att avverka mot granbarkborre i naturskogar med höga naturvärden. Naturskogar ska bevaras helt från avverkning och den ensidiga satsningen på barrträd i skogsbruket måste fasas ut, menar Skydda Skogen. Sveriges skogar behöver klimatsäkras genom skogsskydd, naturlig föryngring och främjande av varierande bland- och lövskogar.

Granbarkborren är en nyckelart som gynnar och skapar förutsättningar för biologisk mångfald i skogen. Mer än 140 arter av insekter och spindeldjur har påträffats i granbarkborrens gångsystem i nyligen angripna träd, skriver SLU i faktabladet. Hackspettar, rovlevande flugor, skalbaggar och parasitsteklar äter granbarkborrar och är granbarkborrens naturliga fiender, dessa är ofta beroende av död ved.

Att plocka bort död ved från skogen, såsom ofta görs med granborreangripna granar, kan därför förvärra situationen. Det säger även Bo Karlsson, pensionerad skogskonsulent i en intervju i Skogsaktuellt:
– Att ta bort döda granar ur skogen har varit en standardåtgärd mot angreppen, men metoden är kontraproduktiv eftersom den missgynnar barkborrarnas naturliga fiender. 

Mer att läsa