Gå till innehållet

Tio års ideellt arbete ledde till 1600 hektar skyddad skog

Gammal tallnaturskog i Brevens tallskogar, som tidigare hette Bruna bergens gammelskog. Foto: Olli Manninen

Lördag 25 september invigs ett stort sammanhängande naturreservat på 1600 hektar, Brevens tallskogar, tidigare kallat Bruna bergen gammelskog. Redan 2009 uppmärksammades de höga naturvärdena av föreningen Skydda Skogen som sedan dess har drivit på för ett skydd av den värdefulla skogen.

Natursidans artikel från 2019:
Viktor Säfve från Skydda Skogen är nöjd över reservatsbildningen. Han var en av de som tog initiativ till inventeringarna av området för tio år sedan och han har verkat för att skogsmiljön ska bevaras. Han säger:

– Att denna fantastiskt fina tallskogsmiljö nu är skyddad för framtiden känns stort. Det visar att ideellt engagemang gör skillnad och kan bidra till ovärderliga kunskaper om var skyddsvärda områden och arter finns i landskapen.

LÄS ÄVEN: • Orörd natur är effektivare än bioenergi i kampen mot klimatkrisen

Brevens tallskogar ligger långt ifrån större vägar. Länsstyrelsen skriver: ”Området är därmed ett av få tysta områden i länet. En stor del av skogen består av en gles, brandpräglad tallskog bland hällmarker och våtmarker. Det finns gott om gamla tallar men även träd i olika åldrar och även död tallved. Här trivs fåglar som tjäder och nattskärra, svampar som lakritsmusseron, blå taggsvamp och tallticka”. En ovanlig art som också trivs i området är den hotade skalbaggen raggbock. En expert på raggbock, fil. doktor Lars Wikars, inventerade skogen ideellt och träffade på skalbaggen där. Hans mångåriga studier visar att arten behöver gammelskog av tall med naturliga störningar som brand och storm för att långsiktigt ha chans att överleva i Sverige.

LÄS ÄVEN: • Förkrossande majoritet av svenskar vill skydda skogar med höga naturvärden

Skydda Skogen undersökte området 2009 med hjälp av några av landets ledande fältinventerare. De upptäckte en av de finaste tallskogarna i denna del av Sverige. Inventeringen som gjordes då resulterade i många fyndplatser med många olika arter som indikerar höga naturvärden. Listan över kartlagda rödlistade arter och värdefulla biotoper som området hyser har sedan ökat kraftigt i och med fördjupade och kompletterande inventeringar som gjorts både av länsstyrelsen och ideella naturvårdare. Den prisbelönta finska naturvårdsexperten Olli Manninen är en av dem som inventerat skogen ideellt. Så här sade han i ett av Skydda Skogens pressmeddelanden:

– Skogen är av hög klass, både därför att den är en av Närkes största äldre tallskogar, och dessutom hemvist för en rad hotade och missgynnade svamparter.

LÄS ÄVEN: • Föreningen Naturfotograferna: Skydda all gammelskog som finns kvar i Sverige

Även den erkände skogsbiologen och naturvårdsprofilen Sebastian Kirppu har kartlagt naturvärden i området. Så här säger han:

– Tänk vad ideell naturvård kan göra med sin kunskap om skogen och dess biologiska mångfald! Bruna Bergen i södra Örebro län är ett av Sydsveriges största sammanhängande naturskogsområden som var helt oupptäckt av naturvården innan Skydda Skogens inventeringar och kurser i skogsinventering och artkunskap, som bland annat hölls i området. Det känns så skönt att se hur kunskap om naturen betalar sig och idag är Bruna Bergen skyddat som naturreservat. Tänk om fler människor kom på våra naturvårdskurser och fick upp ögonen för artkunskap och naturskogsekologi. Det skulle ge dem en inspiration att fortsätta engagera sig för skogens bevarande. Det behövs verkligen fler människor som säger ifrån om vi ska kunna nå miljömål, få stopp på utarmningen av biologisk mångfald och rädda framtida generationer från klimathotet.

Länsstyrelserna och markägaren har haft en dialog länge, något som utkristalliserat sig i ett allt bättre reservatsobjekt under vägens gång. Tjänstemännens hårda arbete har resulterat i en seger för områdets arter och livsmiljöer.

Viktor Säfve sammanfattar de tio år som passerat sedan området “hittades”:
– Vägen mot att Bruna bergen (Brevens tallskogar) skyddats har inte varit rak. Men, vi är idag oerhört glada över att markägare och Länsstyrelserna gemensamt har tagit så kloka och långsiktigt hållbara beslut vad gäller områdets framtid.

Källor: Skydda Skogen, Länsstyrelsen

Mer att läsa