Gå till innehållet

Tillräcklig kunskap om massutrotningen – politiskt agerande saknas

Genomgången av forskningen visade även att den biologiska mångfalden är hotad i hela världen. Inte minst i Europa där exempelvis ortolansparven blir allt mer hotad. Foto; Zsombor Károlyi 

Forskare  har gått igenom nästan 13 000 forskningsrapporter om biologisk mångfald. De kommer fram till att forskare i 40 år varit överens om varför den biologiska mångfalden är hotad i hela världen. Det är de politiska besluten som saknas, trots förslag på lösningar.

12 971 artiklar i vetenskapliga magasin som publicerats de senaste 15 åren har de två forskarna vid Centre national de la recherche scientifique (CNRS) i Frankrike gått igenom. De fann att trots att vi känt till hoten mot biologisk mångfald och vad de beror på i 40 års tid så blir massutrotandet av arter bara allt värre. En av huvudanledningarna är att politiska beslut oftast ger fördelar åt människors aktiviteter snarare än att skydda naturen.

LÄS ÄVEN: • Ny studie: Kollaps av tropikernas biologiska mångfald närmar sig

Redan för 40 år sedan var forskare överens om att det är fyra hot mot den biologiska mångfalden som dominerar i hela världen:
1. Förstörelsen av livsmiljöer (skogsavverkning, exploatering, med mera)
2. Överexploatering av resurser (överfiske eller för hårt jakttryck)
3. Invasiva arter (introducerade av människan)
4. Så kallade “co-extinctions” (när en art minskar eller utrotas, drabbas även arter som är beroende av denna)

En femte faktor kan också läggas till:
5. Klimatörändringar (gör naturens ekosystem allt mer instabila)

LÄS ÄVEN: • FN: Ett Paris-avtal för världens biologiska mångfald behövs

Genomgången av de nästan 13 000 rapporterna visar också att forskarna inte bara fokuserat på det negativa eller det positiva. De har ofta presenterat hållbara och människoanpassade lösningar på problemen. Det största hindret för lösningarna är att det ställs så höga krav på att lösningar ska anpassas till resursutnyttjande snarare än naturskydd, trots forskarnas rekommendationer och förslag på anpassade lösningar.

Källa: CNRS

Mer att läsa