Gå till innehållet

Sverige och Norge i samarbete för att hjälpa fjällräven

Fjällräv. Foto: Cecilia Rudengren http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-cecilia-rudengren/

Fjällräv. Foto: Cecilia Rudengren

Sverige och Norge har undertecknat en gemensam plan för att ta ansvar för den skandinaviska populationen av fjällräv. Länderna ska samarbeta för att “ge den skandinaviska fjällräven de bästa förutsättningarna att bli livskraftig”.

I samarbetsavtalet lovar Sverige och Norge ta ett “ekonomiskt ansvar för de kostnader som uppstår för att bevara arten i respektive land inom de rådande ekonomiska ramarna”. Det ska också utföras “gränsöverskridande fältarbete” och “relevant forskning” ska stöttas.

Fjällräven är starkt hotad enligt den svenska rödlistan och akut hotad i Norge. De senaste tio åren har det bara funnits ungefär 120 vuxna individer i Skandinavien, varav ungefär 80 i Sverige.

De största hoten mot arten är idag rödrävens expansion i fjällområdena, låg födotillgång på grund av uteblivna lämmelår samt en liten populationsstorlek. Det har sedan slutet av 1990-talet bedrivits flera projekt för att bevara fjällräv, bland annat med stödutfodring, skydd av områden och jakt på rödräv. Rödräven konkurrerar om lyor och revir och är också ett allvarligt hot mot fjällrävsungar eftersom de ses som föda. Rödrävar kan även döda vuxna fjällrävar och sprider sjukdomar som skabb.

Läs mer:
Lovande sommar för fjällräven.
• Vår guide till södra fjällen där fjällräv kan ses.
• Bra år för fjällräv.
• Det ser lovande ut för fjällräven.
• Nya insatser mot rävskabb hos fjällräv.

Källor: Regeringen och Artdatabanken

Mer att läsa