Gå till innehållet

Sverige långt från miljömålet Levande skogar

Miljömålet Levande skogar beräknas inte nås till år 2030 i ett enda av Sveriges län. Foto: Erik Hansson

Skogsstyrelsen är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet Levande skogar. Enligt den senaste bedömningen uppnås inte målet i ett enda län till år 2030 och den allmänna trenden i landet är dessutom negativ.

Det är i länsstyrelsernas årliga uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål som bedömningen görs att Sveriges län är långt ifrån att nå målet om Levande skogar.

– Vår bedömning är att Levande skogar inte kommer att nås i något av länen till år 2030 med de åtgärder som gjorts så här långt. Det finns dock skillnader mellan länen när det gäller hur vi bedömer trenden för utvecklingen i miljön, säger Vanja Strand, regional samordnare för miljömålsuppföljningen på Skogsstyrelsen.

I bland annat Halland, Norrbotten, Dalarna, Värmland, Jämtland, Västerbotten, Västra Götaland och Västernorrland bedöms utvecklingen dessutom vara negativ. Det är även den sammanlagda bilden av situationen i Sverige.

Anledningen till att målet inte nås och att utvecklingen inte är mer positiv är enligt Vanja Strand att takten för insatser för att förbättra situationen är för långsam jämfört med de negativa förändringarna, såsom förlust av livsmiljöer för hotade och känsliga arter.

– Miljöarbetet har hittills inte varit tillräckligt för att nå samhällets mål för skogen. För att bevara skogens biologiska mångfald krävs förstärkta åtgärder för att motverka fragmentering och förlust av livsmiljöer. Skydd av skogar med höga naturvärden, naturvårdande skötsel samt det pågående arbetet med att förbättra miljöhänsynen vid avverkning är viktiga insatser som behöver intensifieras och vars värde ökar över tid, skriver Skogsstyrelsen i sin bedömning.

Andelen hänsynskrävande biotoper som fått stor negativ påverkan i samband med avverkningar har mer än fördubblats de senaste 20 åren. Källa: Sveriges miljömål

I bedömningen av miljömålet används olika indikatorer. Det rör sig till exempel om gammal skog (genomsnittlig trädålder över 140 år i norr och 120 år i söder), formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark, häckande fåglar i skogen, miljöhänsyn i skogsbruk och andel död ved.

Källa: Skogsstyrelsen och Sveriges miljömål

Mer att läsa