Gå till innehållet

Sveaskog väntar med avverkning vid Njuöniesvarrie efter påtryckning

Skogen på berget Njuöniesvarrie är en av Sveaskogs frivilliga avsättningar som nu ska avverkas. Foto: Jonas Nordenström

Sveaskog meddelar att de nu kommer att vänta tills nästa år med avverkning av skogen vid Njuöniesvarrie i Sorsele kommun. I skogen finns skyddsvärda arter, bland annat tretåig hackspett.  Birdlife Sverige kräver att länsstyrelsen i Västerbotten gör en bedömning om avverkningen kan drabba tretåig hackspett negativt. Avverkningen kan vara förbjuden enligt paragraf 4 och 7 i artskyddsförordningen.

 Christer Johansson, skogsansvarig på Birdlife Sverige säger:
– Vår bedömning är att aktuellt område bör fortsätta att utgöra ett fungerande habitat och spridningslänk för tretåig hackspett och riskerar förlora den funktionen om områdena avverkas.

LÄS ÄVEN: • 10 000 i protest mot Sveaskogs skogsbruk

 Sveaskog är av motsatt uppfattning. Bolaget menar att de planerade avverkningarna på cirka 110 hektar vid Njuöniesvarrie inte kommer att påverka tretåig hackspett eller de andra arterna som finns där negativt. Det framgår i den korrespondens som har skett mellan bland annat Naturskyddsföreningen och Sveaskog. I ett yrkande till länsstyrelsen i Västerbotten skriver Birdlife Sverige:

– I aktuellt område gör vi den preliminära bedömningen att hela den aktuella ytan kan sägas utgöras av lämplig biotop för tretåig hackspett. Framförallt gäller det den östra grandominerade delen men sannolikt kan hela området utnyttjas under delar av året. Vi gör därför bedömningen att det kan finnas ett eller flera revir som berörs, om avverkning skulle ske.

LÄS ÄVEN: • Sveaskog fortsätter avverka skogar med höga naturvärden

Christer Johansson säger att Birdlife Sverige ser fram emot ett beslut från Länsstyrelsen i Västerbotten angående Birdlifes yrkande. Att Länsstyrelsen gör en bedömning gällande avverkningen som berör ca 110 ha habitat för tretåig hackspett. Det kan leda till avverkningsförbud enligt paragraf 4 och 7 i artskyddsförordningen.

Stora områden med naturskog har redan avverkats kring Sorsele. Avverkningsanmälningarna vid Njuöniesvarrie ligger bredvid varandra och de kommer tillsammans att bilda ett jättehygge.

LÄS ÄVEN: • Protestbrev mot avverkningar i Sorsele skickat till Sveaskog och myndigheter

Naturskyddsföreningen i Sorsele har funnit 40 naturvårdsintressanta arter i skogen vid inventering, varav 26 rödlistade. Det är hotade svampar, mossor, växter och lavar också även lavskrika, tjäder och spillkråka, förutom tretåig hackspett. Arter som är fridlysta enligt artskyddsförordningen och ska vara skyddade enligt EUs fågeldirektiv. I Artdatabanken står det om tretåig hackspett att den mest angelägna åtgärden är att en större andel av skogslandskapet i Sverige undantas från storskaligt skogsbruk. Mer än vad som görs idag.

Tretåig hackspett. Foto: Zsombor Károlyi 

I Sveaskogs egen naturvårdsbedömning av området har bara träd inventerats, inget om andra arter finns med. Sveaskogs naturvärdesbedömningar, som nu finns att se via en karttjänst, har kritiserats av många eftersom de inte nämner skogens historik, vegetationstyp, om det är en naturskog eller en skiktad skog, om förekomsten av rödlistade arter eller om det finns hotade arter. Inte ett ord nämns om arter som kan finnas upptagna i artskyddsförordningen. Produktionsintresset dominerar tydligt över naturvård.

Den avverkningsanmälda skogen på berget Njuöniesvarrie är en av de skogar som tas upp i uppropet Vår Skog, en kampanj som förs just nu mot Sveaskogs skogsbruk. I denna film från Naturskyddsföreningen nämns Njuöniesvarrie som en av de skogar som Sveaskog tänker avverka.

Mer att läsa