Gå till innehållet

Sveaskog ska skydda mer skog vid Abmoberget efter dialog

En av de gamla granarna med inventeraren Ofir Svensson. Foto: Patrik Nygren

En av de gamla granarna med inventeraren Ofir Svensson. Foto: Patrik Nygren

Sveaskog har gått med på att skydda en del av skogen som har höga naturvärden vid Abmoberget, nära Sorsele. 400 hektar ska skyddas som nyckelbiotop och drygt 100 hektar ska bli naturvärdesskog.

Natursidan har tidigare skrivit om att Sveaskog har tänkt dra en väg genom Abmobergets gammelskog. Många har varit oroade över att skogen, som till stor del är oskyddad, ska börja avverkas. I området finns träd som är uppemot 500 år gamla och många rödlistade arter. Skogen är även ett viktigt rekreationsområde och Sveaskogs avverkningsplaner har därför stött på kraftigt motstånd.

På ett möte nyligen mellan Sveaskog, representanter från Naturskyddsföreningen, länsstyrelsen och Skogsstyrelsen sa Sveaskog att cirka 400 hektar ska skyddas som nyckelbiotop och att cirka 100 hektar ska bli naturvärdesskog.  Vissa delar av Abmobergets skog vill Sveaskog fortfarande avverka. Men en diskussion ska föras med de som vill bevara skogen genom fältbesök i sommar.

– Innan det fältbesöket  som är i juni kommer inte några delar av skogen att avverkas eller den planerade vägen att påbörjas, säger Claes Kindblom avverkningsledare på Sveaskog. Han säger att Linda Burström, resultatområdeschef för Västerbotten är nöjd med mötet som var i förra veckan och att hon ser fram emot en fortsatt konstruktiv dialog.

Urgammal gran som visade sig vara 497 år vid provborrning. Foto: Patrik nyberg

Urgammal gran som visade sig vara 497 år vid provborrning. Foto: Patrik nyberg

Rans och Grans samebyar har betesmark för sina renar vid Abmoberget. Samerna vill att all gammelskog ska finnas kvar. De hänglavar som renarna äter växer främst på träd som är över hundra år gamla. Renarna äter även lavar som växer på marken men när det kalhyggs hamnar mycket ris på marken. Renarna kommer då inte åt att äta lavarna som också kvävs av riset. Ibland körs marken sönder och hyggen harvas, då försvinner alla marklavar.

Naturskyddsföreningen anser att hela området på ca 1 800 ha ska få skydd men det är inte Sveaskog överens om. Inventerarna och andra boende i området menar att det är ont om sammanhängande skogsområden i denna storlek i Västerbotten eftersom alla avverkningar gör att skogslandskapet fragmenteras upp.

Kalle Lundin från skogsgruppen i Naturskyddsföreningen Umeå var med på mötet med Sveaskog. Han säger:

– Det är glädjande att stora delar av naturskogen på Abmoberget nu avsätts som nyckelbiotop. Även om vi från Naturskyddsföreningen helst vill att hela detta stora område ska lämnas intakt. Det är mycket ovanligt med naturskogsområden av denna storlek i länet.

Kalle Lundin säger att detta är en politisk fråga där Sveaskog behöver få nya direktiv så att alla naturskogar med höga naturvärden får plats inom ramen för Sveaskogs frivilliga avsättningar. I dagsläget tvingas Sveaskog prioritera mellan områden men höga naturvärden. I förlängningen innebär det att värdefulla naturskogar avverkas.

Sveaskogs ambitioner med 20 % naturvård räcker inte till för att bolaget ska kunna leva upp till regeringens ambitioner om att skyddsvärda skogar inte ska avverkas, enligt Naturskyddsföreningen. Något som de hoppas att beslutsfattare tar till sig.

– Vi är på väg att missa samtliga miljömål som berör skogen och då borde regeringen självklart se till att åtminstone Sveaskog, statens eget bolag, säkrar sina naturskogar som ett led i att nå miljömålen.

Naturskyddsföreningen är glada över inbjudan till mötet med Sveaskog och tycker att diskussionen har varit konstruktiv och givande. De ser fram emot en fortsatt konstruktiv dialog och det gemensamma fältbesöket till sommaren.

Mer att läsa