Gå till innehållet

Sveaskog ska sälja över 2000 hektar skog och vill avverka 32 naturskogar i sameby

Avverkningsanmäld naturskog i Maskaure Samebys renbetesområde. Foto: Björn Mildh

Statliga skogsbolaget Sveaskog annonserar att de ska sälja 10 400 hektar mark. Över 2 000 hektar är skogsmark i Maskaure Sameby, Arjeplogs kommun. Sveaskog vill även samråda om 32 naturskogar i samebyns renbetesområden som de vill avverka. Maskaure försöker tillsammans med medlemmar i Naturskyddsföreningen få Sveaskog att ändra sig.

Fem skogsfastigheter i byns renbetesmarker på över 2 000 hektar är ute till försäljning. Hittills har redan över 9 000 hektar skogsmark sålts inom Maskaure samebys renbetesområde och det har skett helt över huvudet på samerna. Sveaskog vill även samråda om 32 skogar, sammanlagt 400 hektar naturskog, som de vill avverka i samma område. Bilden visar en av skogarna. I ett öppet brev till Sveaskog skriver Leif Lundberg, Marcus Lidström, Björn Mildh och Johanna Nilsson att flera av de avverkningsanmälda skogarna har samebyn redan vid tidigare samråd sagt nej till. Men detta respekterar inte Sveaskog.

Skogsbrukets framfart har pågått under lång tid. Från det öppna brevet till Sveaskog:
”Merparten av hänglavskogarna är redan avverkade. Bara små ”tofsar” återstår, som ändå är räddningen för flera av byns renar denna snörika vinter när marklavbetet är oåtkomligt.”

De lavar som växer på marken och de hänglavar som växer på träden i naturskogarna, ger föda till renarna. Bara i äldre naturskogar finns det rikligt med lavar. Men Sveaskogs kalavverkningar med efterföljande markberedning förstör lavarna och därmed även renbetet. Alla naturvärden som fanns där är borta för alltid. När skogarna säljs så kalhuggs och markbereds oftast dessa skogar också.

Skribenterna upplyser Sveaskog om att staten har erkänt samerna som urfolk, det blev inskrivet i grundlagen 1977. Men man vägrar ge dem urbefolkningars rättigheter, enligt FN-konventionen ILO 169. Avverkningarna bara fortsätter och samråden sker på Sveaskogs villkor. Så här säger en same som är väl insatt:
– Visst är det utpressning, hela tiden. Samerna får göra ständiga eftergifter bara för att de absolut livsviktigaste skogarna skall få stå kvar. De ser eftergifter som enda utvägen de har för att alls kunna fortsätta med sin näring.

Leif, Marcus, Björn och Johanna skriver i det öppna brevet att Sveaskog utnyttjar sitt överläge och att Maskaure sameby ”straffas”. Detta för att samerna 2019 sade nej för första gången till att bolaget planerade 17 avverkningar i renbetesskogarna och även protesterat mot markförsäljningen. Skälet till samernas nej var inte för att skapa motsättningar, utan på grund av den ständigt ökande bristen på betesmark.

Skribenterna menar i det senaste öppna brevet de skickat till Sveaskog, att de inte är en tillfällighet att bolaget vill sälja och avverka över 2 000 hektar skogsmark i en och samma sameby, Maskaure. Denna by har för första gången sagt nej till bolaget.

”Sveaskog statuerar ett exempel på hur det går för den sameby som vågar sätta sig upp mot bolaget.”

Sveaskogs planerade markförsäljning sker inom det så kallade ”markförsäljningsprogrammet”, beslutat av Sveriges riksdag. Syftet är att stärka det enskilda skogsbruket. Riksdagsbeslutet innebär att Sveaskog ska avyttra tio procent av den areal företaget hade vid bolagets bildande år 2002. Detta är skribenterna av de öppna breven medvetna om. Men de påpekar att bolaget väljer själv vilken mark de lägger ut till försäljning:

”9 720 hektar skogsmark har redan sålts inom byns renbetesområde utan att samråd hållits om ett enda område innan. Sveaskog vet också att den sålda skogsmarken oftast kommer att slutavverkas och markberedas, det sämsta alternativet för renbetesmark”.

Det senaste öppna brevet till Sveaskog avslutas så här av Leif, Marcus, Björn och Johanna:
”Sveaskog, ni handlar djupt orättfärdigt mot vår urbefolkning. Inga skogar skall säljas utan jämbördigt samråd innan. Samernas nej skall respekteras. Resterande betes- och naturskogar skall sparas, inte huggas.”

Källor: Fyra röster: Sveaskog straffar samerna i Maskaure 400 hektar ska avverkas och över 9000 hektar skog har sålts och Öppet brev till Sveaskog, ni handlar djupt orättfärdigt

Mer att läsa