Gå till innehållet

Sveaskog ska avverka skogar med höga naturvärden i Västerbotten

Hotad skog vid Abmobäcken, foto: Erland Lindblad

Sveaskog ska avverka flera naturskogar med höga naturvärden i närheten av Sorsele, Västerbotten. I ett myrområde vid Abmobäcken 15 km söder om Sorsele är det två avverkningsanmälningar på 20 och 21 hektar. Vid Stormyran 15 km öster om Sorsele är det flera avverkningsanmälningar på sammanlagt 45 hektar. Vid Abmoberg, ca 15 km söder om Sorsele har Sveaskog redan avverkat 11,5 hektar gammal naturskog, trots avrådan från flera miljöorganisationer.

Det avverkningsanmälda området vid Abmobäcken består av tallnaturskog med myrar, tjärnar, små öar och skogsåsar som är viktiga livsmiljöer för fåglar och groddjur. Erland Lindblad och Jonas Nordenström från Naturskyddsföreningen i Sorsele har besökt den avverkningsanmälda skogen och skickat brev till Sveaskog. De skriver i sitt brev:

– Det varierade landskapet är uppdelat i små till mycket små skogspartier vilket öppnar frågan huruvida tillräckliga kantzoner är möjliga att lämna. En avverkning kommer sannolikt att rubba vattenbalansen och även tjärnarnas ekosystem allvarligt. Vi föreslår att Sveaskog avbryter de planerade avverkningarna och vidtar nödvändiga åtgärder för att detta värdefulla naturområde bevaras för framtiden.

En avverkning vid Abmobäcken kommer sannolikt rubba vattenbalansen och även tjärnarnas ekosystem allvarligt menar Naturskyddsföreningen i Sorsele. Foto: Jonas Nordenström

Kantzoner vid vatten är viktiga för de skyddar mot den negativa påverkan som följer med en avverkning. Enligt Skogsvårdslagen ska alltid skyddszoner lämnas men det finns flera exempel på att skogsbolag ofta struntar i detta. Natursidan har tidigare skrivit om sådana exempel.

LÄS ÄVEN: • Viktigt att spara tillräckligt med strandskog för att bevara biologisk mångfald

Vid Naturskyddsföreningens fältbesök i början av augusti påträffades 19 naturvårdsintressanta arter varav 12 rödlistade arter, bland annat de vedlevande svamparna fläckporing (VU) och gräddporing (VU).  De lever oftast i orörda tallnaturskogar med höga naturvärden där det finns en kontinuitet av tallågor i olika nedbrytningsstadier.  På flera platser i skogen växer gamla granar med gammelgransskål (NT).  

Fläckporing (VU), en av de vedlevande svampar som ofta lever i orörd tallnaturskog. Foto: Olli Manninen, Wikipedia Commons

Gammelgransskål är beroende av hög luftfuktighet i gamla ostörda skogsmiljöer. Om skogen avverkas så kommer hela miljön förstöras och dessa arter kommer att försvinna. Förutom rödlistade svampar, växter och lavar finns tjäder, järpe och sångsvan i området – tre fåglar som är prioriterade arter enligt Skogsvårdslagen. Något som ofta förbises då skog avverkas.

LÄS ÄVEN: • Sveaskog ska avverka 1099 hektar naturskog med hotade arter i Sorsele, myndigheterna ser tyst på

I myr- och naturskogskomplexet Stormyran – Holmmyran – Ardnasåjvvie, 15 kilometer öster om Sorsele är det fyra nya avverkningsanmälningar. De avverkningsanmälda delarna består huvudsakligen av senvuxen granskog och är omgiven av myrmarker. I ett brev till Sveaskog skriver Naturskyddsföreningen i Sorsele:

– Redan 2017 uppmärksammade Naturskyddsföreningen att svampen urskogsporing (VU) förekommer i området. Urskogsporing är knuten till gamla urskogsartade granskogar och Artdatabankens rekommendation är att gamla skogar som hyser arten helt undantas från skogsbruk och lämnas till fri utveckling.

Men trots detta så är 45 hektar avverkningsanmält där svampen finns. I början av augusti så besökte medlemmar från Naturskyddsföreningen området. De fann bland annat den lilafärgade tickan Skeletocutis lilacina (VU) som påträffades på en granlåga. De skriver i sitt brev till Sveaskog att denna mycket sällsynta ticka har tidigare noterats endast sex gånger i Sverige. Fyndet av Skeletocutis lilacina (VU) och fynd av grantickeporing (VU) både i mellersta och norra delen indikerar att hela området är viktigt i ett landskapsperspektiv. Erland Lindblad kommenterar:

– Trots förekomst av grantickeporing på flera platser i skogen, för att inte tala om en svamp som knappt påträffats i Sverige, svarar Skogsstyrelsen:
”Sveaskog har redan lämnat den hänsyn som krävs enligt Skogsvårdslagen. Det vi kan göra är att se om de kan prioritera om en del av den hänsyn de har tagit, men vi kan tyvärr inte begära något utöver skogsvårdslagens krav.”

Stormyran, naturskog som är avverkningsanmäld. Foto: Erland Lindblad

Sveaskog vill avverka där denna ovanliga ticka, Skeletocutis lilacina (VU) finns. Foto: Wikipedia Commons

Naturskyddsföreningen vill även betona den rikliga förekomsten av ringhack av tretåig hackspett (NT) i området. Enligt föreningens bedömning skulle ytterligare fragmentering av skogen dra undan benen för den tretåiga hackspettens långsiktiga överlevnad i området.

I de avverkningsanmälda områdena fann Naturskyddsföreningen även flera andra rödlistade arter; doftskinn (NT), gammelgransskål (NT), garnlav (NT), gränsticka (NT), harticka (NT), knottrig blåslav (NT), rosenticka (NT) och ullticka (NT) som indikerar granskogar med lång kontinuitet, permanent hög luftfuktighet och höga naturvärden. De skriver:

– Vi föreslår att Sveaskog avbryter de planerade avverkningarna och vidtar nödvändiga åtgärder för att dessa värdefulla skogsområden bevaras för framtiden.  

Hygge i norra delen av Abmoberg, en av Sveaskogs f d frivilliga avsättningar. Foto: Erland Lindblad

Ett större sammanhängande skogslandskap finns vid Abmoberg, ca 15 km söder om Sorsele. Nu har Sveaskog avverkat en före detta frivillig avsättning i den norra delen av Abmoberg på 11,5 hektar. Detta trots att ett flertal miljöorganisationer har uppmanat Sveaskog att avstå från att avverka denna skog liksom fler skogar vid Abmoberg. Fler skogar med höga naturvärden är avverkningsanmälda av Sveaskog vid Abmoberg och riskerar avverkning. Erland Lindblad kommenterar:

– Man blir så ledsen av att de inte ens kan lämna de sista sammanhängande naturskogarna i fred. Och vilket hyckleri att samma skog tidigare var en frivillig avsättning.

Abmoberg är ett av de sista stora sammanhängande skogsområden som finns kvar i Västerbotten nedanför fjällskogarna. Från norr till söder kan man vandra 8 km i obruten skog med inslag av myrar, små tjärnar och subalpin terräng. Skogen är opåverkad av modernt skogsbruk och delar av området är att betrakta som urskog. Den äldsta tallen som provborrats var 420 år och den äldsta granen 497 år. Öster, väster, söder och nu även norr om Abmoberg är stora arealer kalhuggna.

LÄS ÄVEN: • Väg ska byggas in i unik gammelskog i Västerbotten

Mer att läsa