Gå till innehållet

Sveaskog fortsätter att avverka skyddsvärd skog i Ore Skogsrike

Bränd tallhögstubbe i den variationsrika skogen vid Grästjärnarna i Ore Skogsrike. Foto: Bengt Oldhammer.

Sveaskog har under hösten avverkat en av de skogar i Ore Skogsrike i Dalarna som Naturskyddsföreningen har pekat ut som skyddsvärd i sin rapport “Ändå hugger man” (2017). Avverkningen upptäcktes nyligen av föreningen. Över 600 hektar naturskog har redan avverkats i Ore Skogsrike. Nu har området krympt ytterligare och flera miljöorganisationer protesterar i en debattartikel.

Det är totalt 11 hektar som under hösten har avverkats vid Grästjärnarna. 36 procent av skogen är kvarlämnad som naturhänsyn och ytterligare 13 hektar har undantagits från skogsbruk som en frivillig avsättning. Frivilliga avsättningar är inte formellt skyddade och kan fortfarande avverkas.

Flera miljöorganisationer, bl a Greenpeace, Jordens Vänner, Naturskyddsföreningen och Skydda Skogen, skriver i debattartikeln:

– Avståndet till de andra värdefulla skogarna växer. Bristen på gamla skogar med god förekomst av död ved i det närmast omgivande skogslandskapet kommer att göra det svårt för de rödlistade arterna att sprida sig och överleva långsiktigt.

LÄS ÄVEN: • 20 naturföreningar: Regeringen är tyst medan gammelskogen faller

Naturskyddsföreningen har inte varit inbjuden att delta i det samarbete mellan Sveaskog, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen som har skett under hösten gällande skogsbruksåtgärder, skydd och naturhänsyn i Ore Skogsrike. Ett projekt som har pågått inom regeringens uppdrag för grön infrastruktur. Sveaskog har därmed gott miste om värdefull information, menar Naturskyddsföreningen, då föreningen har gjort omfattande inventeringar och skrivit rapporter om Ore Skogsrike.

Under hösten har dock Sveaskog inventerat de skogsområden som Naturskyddsföreningen pekade ut som skyddsvärda 2013. Men de har inte brytt sig om de skogar som pekades ut som skyddsvärda i rapporten från 2017. Skogen vid Grästjärnarna som nu har avverkats, var en av dessa.

Satellitkarta över den kraftigt fragmenterade skogen vid Grästjärnarna. Sveaskog avverkade ca 11 hektar värdefull skog under hösten 2018 (rödmarkerade områden) där ca 36 procent av skogen lämnades kvar som hänsynsområden. Ca 13 hektar av skogen är frivillig avsättning (grönmarkerat området). De gråare partierna på kartan är kalhyggen; de ljusgrönare partierna är ungskogar.

I debattartikeln skriver miljöorganisationerna:

– Dessa skogar ägs gemensamt av oss, det svenska folket. Efter alla inventeringar och dokumentation av hotade och hänsynskrävande arter i detta unika skogsområde planeras och utförs fortsatta avverkningar. Vi kräver att regering och riksdag tar ansvar för vår skog – innan fler värdefulla skogar faller för sågen.

LÄS ÄVEN: • ”Om inte detta är nyckelbiotop – vad är då nyckelbiotop?”

Nyligen lanserades kampanjen Vår skog av en samlad miljörörelse med en namninsamling mot Sveaskogs kalavverkning av skog med höga naturvärden. Kampanjen kräver bland annat att regeringen ändrar Sveaskogs ägardirektiv för att ge alla statliga skogar med höga naturvärden ett långsiktigt skydd.

– Vi uppmanar Sveaskog att undanta samtliga skogar med höga naturvärden i Ore Skogsrike och kräver att regering och riksdag tar ansvar för vår skog – innan våra sista oskyddade naturskogar faller.

Mer att läsa