Gå till innehållet

Sveaskog avverkade återigen skyddsvärd skog i Norrbotten

Naturskogen som avverkades på Laxtjärnberget i Arvidsjaur kommun. Foto: Björn Mildh

Sveaskog har avverkat cirka 22 hektar naturskog på Laxtjärnberget, strax nordväst om Moskosel i Arvidsjaur kommun. Skogen var av nyckelbiotopsklass och borde inte ha avverkats, enligt Naturskyddsföreningen. Även en viktig renbetesmark i Östra Kikkejaure samebys kärnområde har avverkats.

Statliga Sveaskog är ett FSC-certifierat bolag och ska inte avverka skog med höga naturvärden, de ska lämnas kvar som nyckelbiotoper. En FSC-skogsbrukare ska även ta hänsyn till områden av särskild kulturell, ekologisk, ekonomisk eller religiös betydelse för samerna.

Skogen på Laxtjärnberget var omgiven av nyckelbiotoper och skogen som avverkades var det ingen skillnad på, enligt Naturskyddsföreningen. Den hade höga naturvärden med skyddsvärda arter exempelvis skrovellav (NT), kolflarnlav (NT) och tretåig hackspett (NT), mycket död ved som lågor och torrakor och många naturvärdesträd- tallar, granar och lövträd över 100 år gamla, en del över 200 år. En gång har det brunnit i skogen vilket syns på de brandljud och brandstubbar som fanns där. Sveaskog var informerad om skogens höga naturvärden som hade dokumenterats av Naturskyddsföreningen men avverkade skogen ändå.

LÄS ÄVEN: • 30 000 i protest mot Sveaskogs skogsbruk

Skrovellav, en av de rödlistade arterna som fanns i den avverkade skogen på Laxtjärnberget. Foto: Björn Mildh

En del hänsyn har tagits vid avverkning men hela skogen skulle ha sparats, inte avverkats, menar Björn Mildh, från Naturskyddsföreningen i Norrbotten. Skogen gallrades först för att få bort naturvärdena. Sen kalhöggs den då inga höga naturvärden kunde anges som skäl för att spara den, enligt Björn Mildh. Sveaskog har dessutom inte velat visa upp sin naturvärdesbedömning som gjordes i skogen innan avverkning.

Linda Burström, hållbarhetsansvarig på Sveaskog, hänvisar till den karta med naturvärdesbedömningar som finns på bolagets hemsida. Men denna karta är en efterkonstruktion menar flera i den ideella naturvården. Björn Mildh kommenterar:

– Under sommaren och hösten 2018 uppmanade jag upprepade gånger Sveaskog att redovisa sin naturvärdesbedömning, men fick inget svar. Först i början av 2019 kom vd Per-Olof Wedins besked om att bedömningar nu finns på Sveaskogs hemsida. Då var skogen på Laxtjärnberget redan avverkad.

LÄS ÄVEN: • Sveaskog fortsätter att avverka skyddsvärd skog i Ore Skogsrike

I Sveaskogs naturvårdsbedömningar finns endast information om träden med, om levande träd, torrträd och lågor. Detta har kritiserats eftersom det är tydligt att produktionsintresse styr över naturvårdsintresse. För det finns inget med om skogens historik, vegetationstyp, om det är en naturskog eller en skiktad skog, om förekomsten av rödlistade arter eller om det finns hotade arter. Inte ett ord nämns om arter som kan finnas upptagna i artskyddsförordningen. Linda Burström hänvisar även till en text om avverkningen vid Laxtjärnberget som finns på bolagets hemsida, där står det:

– På området vid Laxtjärnberget har en noggrann naturvärdesbedömning gjorts. Den visar att skogen kan användas till skogsbruk. Vi har dock vid bedömningen identifierat spridda mindre områden med höga naturvärden. Dessa viktiga områden lämnas kvar vid en avverkning, vilket innebär att de avsätts till naturvård som generell hänsyn. Den generella hänsynen i detta fall uppgår till en stor andel av det planerade området.

LÄS ÄVEN: • 23 miljöföreningar kräver att skog skyddas – lanserar allmänt upprop

Skogen som Sveaskog avverkade var samma nyckelbiotop som den omges av på alla sidor. Området gallrades för att sänka naturvärden och kunna huggas, enligt Naturskyddsföreningen. Foto: Björn Mildh

Hösten 2018 skickade Naturskyddsföreningen ett FSC-klagomål om avverkningsplanerna vid Laxtjärnberget till DNV-GL, det företag som miljöcertifierar Sveaskogs skog för FSC. Men klagomålet har inte lett till att skogen sparades, tvärtom ansåg FSC-certifieraren att skogen inte hade tillräckligt höga naturvärden. Anders Vikström, skogskonsulent på Skogsstyrelsen skriver i ett mail att Laxtjärnsberget och skogen i Östra Kikkejaure sameby har blivit bortprioriterade och att Skogsstyrelsen inte har besökt dessa skogar:

– Vi måste ju prioritera hårt bland ansökningarna och kan inte vara ut på mer än cirka 5 procent av dessa, så dessa har inte blivit prioriterade.

Björn Mildh från Naturskyddsföreningen kommenterar om Sveaskogs naturvärdesbedömningar:
– Det är Sveaskogs avverkningsplanerare som nästan alltid gör naturvärdesbedömningen och därmed klassningen. Sveaskog har vägrat redovisa sin naturvärdesbedömning för Laxtjärnberget. Så har det ständigt varit med bolagets avverkningsplanerade naturskogar. När Sveaskog känner sig pressat kallar man på sin certifierare och ber om dennes bedömning. Inte heller certifieraren redovisar sin naturvärdesbedömning öppet. Sveaskog kan även be Skogsstyrelsen att göra en naturvårdsbedömning. Skogsstyrelsen redovisar inte gjord bedömning öppet om bedömningen görs som uppdrag. Då räknas den inte som offentlig handling.

Det har brunnit i skogen för länge sedan. Foto: Björn Mildh

Även renbetesmark har skadats
Sveaskog har dessutom avverkat renbetesmark i Östra Kikkejaure samebys kärnområde, ett område av riksintresse. Rennäringen räknas som ett riksintresse på samma sätt som exempelvis mineralresurser, kulturmiljövård och friluftsliv. Enligt Miljöbalken så ska områden av riksintresse för rennäringen skyddas. Hyggena kommer dessutom att markberedas, något som långvarigt skadar renbetet och ger upphov till ökade koldioxidutsläpp.

– Inga naturskogar i Sveaskogs marker står säkra, varken skogar av nyckelbiotopsklass eller viktiga renbetesskogar. Hemlighetsmakeriet och godtycket behöver uppmärksammas. För utan öppenhet blir det ingen förändring, säger Björn Mildh.

Vad gäller den avverkade renbetesmarken säger Björn Mildh:

– Bolaget hänvisar naturligtvis till sitt så kallade samråd med samebyn. Jag vet att byn ville ha kvar skogen. Men som man sagt mig; “Det är svårt att säga nej till Sveaskog”.

Just nu pågår kampanjen Vår Skog med en namninsamling som riktar sig mot Sveaskog och regeringen med krav på att bolaget inte ska avverka mer naturskog.

Denna skog avverkades i höstas. Träden i dalgången var rika på mörka hänglavar som är livsviktiga för renarna. Området ligger inom Östra Kikkejaure samebys kärnområde av riksintresse. Foto: Björn Mildh

Mer att läsa