Gå till innehållet

Sveaskog anmäls till FSC igen – ska avverka fin skog i naturreservat

Fsc

Vandringsled i naturreservatet där Sveaskog ska avverka. Foto Kristina Bäck

Sveaskog ska avverka flera artrika skogsområden som är viktiga för den biologiska mångfalden och för friluftslivet i Hedlandets naturreservat nära Hjälmaren, Eskilstuna kommun. En av de finaste skogarna som är mest besökt ska börja avverkas redan nästa år. Nu har medlemmar i Skydda Skogen och Sörmlands skogsgrupp i Naturskyddsföreningen inventerat några av de avverkningsplanerade skogarna och skickat in ett klagomål till skogsbrukscertifieringen FSC.

De avverkningsplanerade skogarna ska avverkas för produktionsmål men med förstärkt hänsyn (PF). I FSC-klagomålet skriver föreningarna:

– Vi anser att dessa skogar är skyddsvärda och inte ska avverkas, inte ens med förstärkt hänsyn, skriver föreningarna i klagomålet. Det blir ett hygge med sönderkörd mark och allt görs med stora maskiner.

Stora delar av naturreservatet har Sveaskog redan kalavverkat. När bolaget är färdiga enligt skötselplanen – som tillåter produktivt skogsbruk, så kommer knappt någon naturlig skog finnas kvar i reservatet, menar Skydda skogen.

Hedlandets naturreservat med planerad avverkning i blåa och blårandiga fält. För tillfället är ungefär 40 hektar skog avverkningsanmäld men mycket har redan avverkats. Bild: Skötselplanen för Hedlandet

Sveaskog kommenterar ärendet på Twitter:
– Målbilden för den långsiktiga skötseln av Hedlandet är att återskapa ett öppet landskap med lövskogar. Under 2021 kommer Sveaskog att plantera 20 000 – 30 000 björkar och en del ädellövslag, främst ek och lind. Lövomställningen gäller både naturvårdsmark och i produktionsskogar. Länsstyrelsen ansvarar för naturreservatet Hedlandet, men Sveaskog förvaltar det. Reservatets föreskrifter och skötselplan är det ramverk som styr hur vi sköter Hedlandet. I föreskrifterna framgår det tydligt att skogsbruk är tillåtet i delar av Hedlandet.

Skydda Skogen svarar Sveaskogs kommentar:

– Många kanske tycker det är fint av Sveaskog att plantera lövträd men i ett naturreservat är naturlig föryngring att föredra, där skogen får komma upp naturligt. Sen högg de ju ned en massa lövträd vid avverkningarna för två år sedan. Och de lövträden gick till förbränning i värmeverk.

Vandringsled på kalhygge

Det aktuella avverkningsplanerade området består av blandskog med gran och tall samt sumpskog och är de finaste delarna och även det populäraste utflyktsmålet i naturreservatet med flest besökare. Det finns parkering, vandringsleder, rastplats vid Hjälmaren och vindskydd i skogen. Vandringslederna och vindskyddet kommer delvis att hamna på hyggen. Föreningarna skriver i FSC-klagomålet:

– Många är här på helgerna och vandrar, fiskar och rastar nere vid Hjälmaren, orienterar och plockar bär och svamp. Området är därför viktigt för många Eskilstunabor. Ingen vi har frågat har varit positiv inför avverkningarna, för vem vill vandra på hyggen där det inte heller finns bär och svamp längre?

På ett möte som Sveaskog hade nyligen med boende och föreningar  i området delades en karta ut med planerade avverkningar. Där framgår tydligt att en del av den finaste och populäraste skogen ska avverkas redan nästa år.

Under inventeringarna som medlemmar i Skydda Skogen och Sörmlands skogsgrupp har utfört under hösten, har flera rödlistade arter och fridlysta arter påträffats. Exempelvis orkidén knärot (rödlistad som sårbar, VU), vedtrappmossa (rödlistad som nära hotad, NT), duvhök (NT), talltita (NT), spillkråka (NT) och järpe (NT). På några ställen växer även den starkt hotade asken (EN) och den akut hotade almen (CR).

Den rödlistade vedtrappmossan, fotad genom lupp i skogen som Sveaskog ska avverka i naturreservatet Hedlandet. På en granlåga i sumpskog finns över två meter med vedtrappmossa. Foto: Kristina Bäck

En sökning i SLU:s Artportalen visar att ett 80-tal naturvårdsarter varav 32 rödlistade arter har påträffats i de avverkningsplanerade skogarna bara under 2021. Föreningarna skriver i FSC -klagomålet:

– I de avverkningsplanerade skogarna finns det många observationer av hotade och fridlysta arter inrapporterade i Artportalen mellan 2000-2021. Det är bland annat 20 inrapporterade observationer av järpe, 30 tjäder, 58 spillkråka, 50 talltita och 25 observationer av sparvuggla. 

Spelande tjädertupp i naturreservatet Hedlandet. Flera tjädrar har setts, både tuppar och hönor, i skogen som Sveaskog ska avverka. Foto: Michael Lander

Om Sveaskog avverkar strider det mot flera kriterier i FSC-standarden. Bland annat mot Princip 1 som handlar om lagefterlevnad: ”Certifikatsinnehavaren ska följa alla tillämpliga lagar, förordningar och nationellt ratificerade internationella avtal, konventioner och överenskommelser”.

Det är gott om skägglav i skogen som Sveaskog ska avverka. Foto: Kristina Bäck

Järpe, tjäder, sparvuggla, talltita och spillkråka ska vara skyddade enligt Artskyddsförordningen § 4. Orkidéerna knärot och fläcknycklar samt grön sköldmossa ska vara skyddade enligt §8 och revlummer enligt §9 i Artskyddsförordningen. Utan dispens från Länsstyrelsen är det ett lagbrott att på något sätt skada de fridlysta arternas livsmiljöer och växtplatser, skriver föreningarna i sitt klagomål.

Läs även:
• Upprop mot avverkningar i Hedlandets naturreservat

Mer att läsa