Gå till innehållet

Stort projekt ska återställa vattendrag åt fiskar och flodpärlmusslor

Ett stort arbete för att återställa vattendrag och därmed förbättra förutsättningarna för insekter, fiskar och ett renare vatten pågår i Bergs, Bräcke och Östersunds kommuner. Projektet kallas “Triple lakes” och finansieras av EU, kommunerna, samt Skogsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten.

I projektet ingår att placera ut stora stenbumlingar i vattendragen för att göra dem mer lockande för insekter och fiskar. Stenblock sprängdes bort ur vattnen för ungefär 150 år sedan när timmerflottningen pågick. Då skulle stockar kunna flyta längs med åarna utan att stoppas av stenar, men sedan 1970-talet används inte denna metod för att transportera timmer längre. Alla de fiskar som försvann under åren som transportvatten ska nu åter få lämpliga livsmiljöer.

I projektet “Triple lakes” återskapas Natura 2000-vattendragen Locknesjön, Näkten och Revsundssjön för att minska övergödningen, samt förbättra ekosystemen och sportfisket genom att återställa lekbottnar för fisk.

– Ja, visst handlar det dels om fiskevård, men lika mycket om bättre vatten i sjöarna. Vi kommer också förbättra lekplatser för röding i både Locknesjön och Näkten, säger projektledaren Malin Bernhardsson till Östersunds-Posten.

Förutom fisket räknar projektet med att stärka populationen av den starkt hotade arten flodpärlmusslan och återskapa 59 kilometer strömmande livsmiljöer som idag inte är tillgängliga på grund av vandringshinder.

“Triple lakes”-projektet ska pågå i fyra år och beräknas kosta 40 miljoner kronor.

Källor: Östersund-Posten och Triplelakes.se

Mer att läsa