Gå till innehållet

Stort naturskogsområde skyddat i nytt reservat

Brandljud (skada från hög temperatur) i gammal tall. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Ett av Gävleborgs läns största obrutna skogsområden får ett permanent skydd när Klimparna blir naturreservat.

Idag beslöt länsstyrelsen i Gävleborgs län för att bilda Klimparnas naturreservat. Syftet är att bevara den biologiska mångfalden och att vårda och bevara den värdefulla naturmiljön, som delvis är knuten till brandpräglad tallskog. Mellan åren 1235 och 1845 har det konstaterats bränder vid 67 tillfällen i området och det finns gott om spår av dessa bränder i form av brandljud (stamskada orsakad av hög värme) i både levande och döda träd.

– Området är en viktig livsmiljö för arter som är knutna till brandpräglade naturskogar och flera skyddsvärda och hotade arter har påträffats i området, säger Helena Persson, biolog på Länsstyrelsen.

Klimparnas naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Klimparna är ett 850 hektar stort sammanhängande område i till stora delar väglöst land vars höga naturvärden varit kända länge. 1999 förlängdes en skogsbilväg i området för att förbereda inför en avverkning, men efter en inventering konstaterades höga naturvärden, ett stort antal signalarter och att hela området var skyggsvärt. Då stoppades avverkningsplaneran och istället inleddes förhandlingar om att lösa in områden. Så har skett i omgångar med alla inblandade fastighetsägare och den sista affären blev klar i augusti 2020.

Den gröna lunglaven (rödlistad som “Nära hotad”) och den gråa skrovellaven i Klimparnas naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

I området har bland annat följande rödlistade arter hittats: vedsäckmossa (VU – sårbar), liten hornfliksmossa (VU), fläckporing (VU), kolticka (EN – starkt hotad), laxporing (VU), gräddporing (VU), knärot (VU), samt de båda skyddsvärda arterna grov tallkapuschongbagge (VU) och slät tallkapuschongbagge (NT – nära hotad) som enligt reservatsbeslutet ska ha gynnsamt tillstånd i området.

Klimparnas naturreservatet ligger på västra sidan av sjön Rossen, drygt 2 mil sydsydväst om Färila i Ljusdals kommun.

Källa: Länsstyrelsen Gävleborg

Mer att läsa