Gå till innehållet

Stora satsningar på friluftsliv för barn i Sverige och Norden

Fiske som friluftsliv. Foto: Bengt Olsson /Svenskt Friluftsliv

Fiske som friluftsliv. Foto: Bengt Olsson /Svenskt Friluftsliv

I regeringens nya budgetproposition ingår ökade anslag till friluftslivets organisationer med 20 miljoner kronor per år från och med 2016. Dessutom inleds i år projektet ”Friluftsliv i Norden” där de nordiska ländernas friluftsorganisationer ska samarbeta för att “säkra att friluftslivet har en framskjuten och stark position” i Norden.

Regeringen vill med de höjda anslagen från och med 2016 bland annat satsa på utevistelse och utomhuspedagogik för barn och unga, fysisk aktivitet, mångfald och integration.

– Det är mycket glädjande att anslagshöjningen äntligen blir av. Det innebär att regeringen nu förstår vilka positiva effekter och bidrag friluftslivet levererar till samhället – inte minst vad gäller förbättrad folkhälsa och ökad miljömedvetenhet bland barn, ungdomar och vuxna. Men även de bidrag friluftsrörelsen ger till demokratisk skolning, integration och arbetstillfällen är säkert sådant som legat till grund för regeringens bedömning, säger Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv.

Samtidigt lanserar Svenskt Friluftsliv tillsammans med organisationer i Norge, Danmark, Finland och Island samarbetsprojektet ”Friluftsliv i Norden”. Även här är barn och ungdomar prioriterade och i ett pressmeddelande skriver organisationerna att “Miljömedvetenhet handlar om barn och ungas positiva upplevelser av naturen. Det man lär sig och är med om som liten värnar man om som vuxen.”

– Målet är en gemensam nordisk handlingsplan för friluftslivet. Vi vill säkra att friluftslivet har en framskjuten och stark position. Friluftslivet och dess organisationer lämnar idag ett stort bidrag till samhället som inte så många tänker på – det handlar om ökad miljömedvetenhet, fysisk aktivitet, sysselsättning och demokrati, säger Ulf Silvander, generalsekreterare i Svensk Friluftsliv.

Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 24 ideella friluftsorganisationer med sammanlagt två miljoner medlemmar. Bland organisationerna finns exempelvis Friluftsfrämjandet, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, Scouterna, Sportfiskarna, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska Klätterförbundet och Svenska Turistföreningen.

Enligt Svenskt Friluftsliv omsätter friluftslivet 100 miljarder kronor om året i Sverige och skapar 75 000 årsarbeten.

Källa: Svenskt Friluftsliv

Mer att läsa