Gå till innehållet

Stor studie: Nyckelbiotoper är känsliga och viktiga för att bevara arter

Naturskog. Foto: Erik Hansson

En ny sammanställning av 20 års forskning på nyckelbiotoper kommer fram till att de är viktiga för att bevara flora och fauna, att känsliga arter påverkas negativt vid avverkningar nära nyckelbiotoperna och att nyckelbiotoperna kan fylla en funktion så att arter kan sprida sig i det fragmenterade skogslandskapet.

Sammanlagt har forskarna gått igenom 70 vetenskapliga arbeten och 19 andra rapporter. De fann många svar om nyckelbiotopernas funktion och nytta, men det återstår fortfarande frågor om skötsel, om regionala skillnader och om nyckelbiotopsinventeringens kvalitet.

LÄS ÄVEN: • ”Om inte detta är nyckelbiotop – vad är då nyckelbiotop?”

– Det finns nu starka belägg för att nyckelbiotoperna verkligen har ett rikare växt- och djurliv än omgivningarna. Många studier visar också att de små nyckelbiotoperna är känsliga för avverkning i omgivande skog eftersom kanteffekterna är stora, säger professor Lena Gustafsson från SLU, som har lett studien, finansierad av Skogssällskapet.

LÄS ÄVEN: • Skogsstyrelsen: 3500 nyckelbiotoper har påverkats vid avverkning

Även om nyckelbiotoperna ofta är små så är de fördelade i landskapet så att arter kan överleva och sprida sig via ett nätverk av nyckelbiotoper. Det har inte minst betydelse eftersom det enligt en studie från 1999 finns rödlistade mossor och lavar i 70 procent av nyckelbiotoperna. De innehåller också mer grov död ved än i kringliggande skogar.

LÄS ÄVEN: • Avverkningar påverkar känsliga arter även i intilliggande nyckelbiotoper

– Den viktigaste rekommendationen från dessa studier är fortsatt användning av nyckelbiotoper som ett värdefullt naturvårdsinstrument eftersom de har en rikare mångfald än omgivande produktionsskog, skriver författarna bakom sammanställningen.

Nyckelbiotoper är ett svenskt begrepp som lanserades av Skogsstyrelsen i början av 1990-talet och spred sig sedan till Norge, Finland och de baltiska länderna. Nyckelbiotoper är inte automatiskt skyddad enligt lag, men för företag och markägare som är certifierade är det förbjudet att handla med virke från nyckelbiotoper. Detta till trots avverkas det en hel del i nyckelbiotoper enligt flera studier. 24 procent av ett 50-tal slumpvis utvalda nyckelbiotoper i Stockholms län var påverkade av någon form av avverkning som “kan tänkas påverka den biologiska mångfalden negativt” enligt en studie från 2003. Skogsstyrelsen fann 2015 att ungefär 200 registrerade nyckelbiotoper hade avverkningsanmälts samma år och under åren 2008–2014 hade i genomsnitt 1,3 procent av den avverkningsanmälda ytan utgjorts av områden med nyckelbiotopsklass.

Källor: SLU och “20 års forskning om nyckelbiotoper

Mer att läsa