Gå till innehållet

Stor förändring av Östersjöns fiskbestånd

Det sker en storskalig förändring – ett så kallat regimskifte – av ekosystemen i Östersjön. Den lilla fisken storspigg sprider sig allt mer medan gäddan och abborren minskar i antal. Övergödning, klimatförändringar och allt färre rovfiskar tros vara anledningen.

Forskare från Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och universitetet i Groningen (Nederländerna) har publicerat en ny studie i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications Biology. De visar att storspigg ökat dramatiskt i antal sedan 1990-talet. Vuxna spiggar kan äta gäddans och abborrens yngel och ägg, vilket kan vara en delförklaring till att storspiggen tagit över i allt fler områden. När storspigg dominerar kan de hålla nere antalet rovfiskar.

– Vi ser också att minskningen av abborr- och gäddyngel skett längs hela kusten, och inte bara i ytterskärgårdarna och de öppna kuststräckorna. De här förändringarna är allvarliga, eftersom de innebär att bestånden av rovfisk efter hand kan slås ut, vilket i sin tur påverkar ekosystemet som helhet, fortsätter huvudförfattaren Johan Eklöf.

Storspigg äter också betande smådjur, vilket leder till att fintrådiga alger ökar i antal och därmed ökar också övergödningssymptomen.

För att stabilisera ekosystemen i Östersjön rekommenderar forskarna olika stödåtgärder för rovfiskar, men även ett riktat fiske på storspigg.

– Spiggfiske kanske blir oundvikligt för att bromsa ’vågen’, men vi måste bättre förstå och angripa grundorsakerna till de stora förändringarna i ekosystemet. Spiggvågen är troligtvis bara ett symptom och inte problemet i sig, avslutar Johan Eklöf.

Källor: Östersjöcentrum och Nature

Mer att läsa