Gå till innehållet

SOF sågar vindkraftsförslag

SOF
Vindkraftverk i Kalifornien. Foto: Erik Hansson

Vindkraftverk i Kalifornien. Foto: Erik Hansson

Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) har gett ett yttrande till Energimyndighetens och Regeringens planer på att skynda på beslutsprocessen för vindkraft under den så kallade ”Remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk”. I denna remiss ges flera exempel på lämpliga områden för vindkraft som upprört natur- och fågelorganisationer i landet. Bland annat nämns fågelparadisen Ottenby, Kvismaren utanför Örebro och Norra Midsjöbanken med sin stora alfågelpopulation. Sammanlagt är det enligt SOF över 200 naturreservat, varav många dessutom har status som Natura 2000/SPA-områden, som föreslagits för vindkraftverk.

SOF menar att det nya förslaget till riksintresseområden för vindbruk inte tar tillräcklig hänsyn till värdefulla naturområden och kräver att “alla naturskyddade områden på förhand exkluderas från riksintresseområden för vindbruk. Vindkraftproduktion ska ske på platser där viktiga natur- och fågelvärden inte förstörs. Sådan hänsyn måste inkluderas i processen med framtagande av riksintresseområden”.

För fågelbeståndet innebär vindkraftverken enligt den forskning som gjorts, dels ett direkt hot med kollisioner, men också ett större hot i form av habitatförlust (förlust av levnadsmiljö).

Den snabba utbyggnaden av vindkraftverk i Sverige har mött starka protester från flera håll och ett organiserat motstånd mot exploateringen har försvårat etableringen av nya vindkraftparker. Det framgår i Sveriges Radio-programmet Kaliber som granskat vindkraften och dess motståndare i två program i år. I programmen berättas om kommuner som eventuellt tar olagligt betalt av vindkraftsföretagen och om hur motståndet mot energikällan ibland övergår i hot och inte baseras på fakta. Dessutom har det avslöjats att den ledande organisationen i motståndet, Föreningen Svenskt Landskapsskydd, består av flera klimatförnekare med kopplingar till Stockholmsinitiativet.

Eller som SOF sammanfattar det:
– SOF anser att förslaget är illa genomtänkt och motsätter sig bestämt exploatering av värdefull natur. SOF anser vidare att förslaget är kontraproduktivt, eftersom förslaget väcker misstro mot vindkraften som ”grön” energikälla. Varken SOF eller Energimyndigheten önskar en sådan utveckling.

Källa Sveriges Ornitologiska Förening, Kaliber, Supermiljöbloggen

Mer att läsa