Gå till innehållet

Skydda Skogen: Ställ lika krav på nyckelbiotoper i hela Sverige

En nyckelbiotop i Västernorrland, Örnsköldsviks kommun. Tallhällmark vid Sör-Stormyrlidens västra reservatsgräns. Foto: Deryni via Wikipeida Commons

Herman Sundqvist, GD på Skogsstyrelsen, vill att kraven ska vara högre för vilka skogsområden som är värda att skydda i nordvästra Sverige än i övriga landet. Men det överensstämmer inte med regeringens uppdrag, menar föreningen Skydda Skogen. Risken finns att skyddsvärda skogar kommer att avverkas.  “Det är uppenbart att Skogsstyrelsen inte vill verka för att skogar med höga naturvärden ska skyddas”, säger Margareta Ihse, professor emerita på Stockholms universitet och senior rådgivare för Skydda Skogen.

Regeringen har beslutat att Skogsstyrelsen ska genomföra en landsomfattande inventering (undersökning) av nyckelbiotoper. En nyckelbiotop är ett skogsområde med höga naturvärden som har stor betydelse för skogens flora och fauna. Där kan förväntas finnas rödlistade och hotade fåglar, djur, växter, lavar, mossor och svampar. Syftet med en inventering av nyckelbiotoper är att identifiera, avgränsa och registrera skog med höga naturvärden i hela landet.

Regeringen skriver i sitt regeringsbeslut från maj i år att Skogsstyrelsens undersökningsmetod för nordvästra Sverige ska ta hänsyn till de lokala och regionala förutsättningarna. Herman Sundqvist har tolkat det som att kraven för vad som är nyckelbiotop ska vara högre i nordvästra Sverige än i resten av landet. Margareta Ihse var med och utvecklade metoder för nyckelbiotopsinventering i början av 1990-talet. Metoderna testades såväl i södra som mellersta och norra Sverige. Hon säger:

– Det är helt orimligt att ställa andra och högre krav på vad som får klassas som nyckelbiotop i ett område där det finns mycket av värdefull skog än i fattigare skogar. Skogarna i nordvästra Sverige tillhör några av Europas sista äldre naturskogar. Där finns det ännu områden med rik biologisk mångfald och det är av yttersta vikt att de skyddas.

Endast cirka 2 procent av den produktiva skogsmarksarealen i hela Sverige utgörs av nyckelbiotoper. De flesta nyckelbiotoper är små, eftersom det mesta av skogen brukas på ett sådant sätt att dessa värdefulla delar och strukturer försvunnit. Små nyckelbiotoper är särskilt sårbara när skog avverkas runt om vilket kan påverka känsliga arter negativt, skriver Skydda Skogen. Margareta Ihse säger att en nyckelbiotop måste kunna tillåtas vara stor och sammanhängande.

Enligt Skogsstyrelsens rapport ”Nulägesbeskrivning om nyckelbiotoper” (2016) är endast cirka 15 procent av de kända nyckelbiotoperna formellt skyddade. Varje år kalhuggs cirka 200 hektar kända nyckelbiotoper och uppskattningsvis cirka 1800 hektar oregistrerade nyckelbiotoper avverkas. Sedan mitten av 1990-talet har 3 500 nyckelbiotoper påverkats negativt (skadats eller förstörts delvis) av avverkningar.

– Nyckelbiotoper måste skyddas permanent. Skogsbolag ska enligt skogscertifieringen FSC avstå från att avverka dessa men många värdefulla skogsområden avverkas ändå. Skydds- och ersättningsformerna måste ses över, så att skogsägare som har värdefull skog med nyckelbiotoper inte lider ekonomisk förlust, utan får ersättning för att de bevarar och bibehåller vårt värdefulla och säregna naturarv, säger Margareta Ihse.

Källa: Skydda Skogen

 

Mer att läsa