Gå till innehållet

Skydda Skogen: Sluta subventionera avverkningar i skogar med höga naturvärden

I länsstyrelsens naturreservatsförslag vid sjön Risten i Östergötland har det gjorts omfattande avverkningar av nyckelbiotoper och värdekärnor för att bekämpa granbarkborrar. Foto: Mikael Schulin

“Avverka inga fler träd i naturreservat, biotopskydd, nyckelbiotoper och värdekärnor på grund av angrepp av granbarkborrar!Det skriver föreningen Skydda Skogen i ett brev till riksdag, regering och svenska EU-parlamentariker. Staten subventionerar avverkningar mot barkborren när de istället borde satsa pengar på skydd, på att klimatsäkra skogar och på att främja löv- och blandskog, menar Skydda Skogen.

Naturvårdsverket har fått ett regeringsuppdrag som handlar om att bekämpa granbarkborrar i formellt skyddade skogar. I flera skogar med höga naturvärden har det avverkats och ska avverkas. Enligt budgetpropositionen för 2020 så får Skogsstyrelsen 30 miljoner kronor årligen under 2020–2022 för bekämpning av skogsskador, särskilt granbarkborreangrepp. Förslaget bygger på Januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, och Liberalerna.

– Det behövs inte ett regeringsuppdrag för att bekämpa spridningen av granbarkborrar i formellt skyddade skogar. Vi vill se ett regeringsuppdrag för att bevara naturskogar och en utfasning av den ensidiga satsningen på barrträd,  säger Julian Klein, talesperson för Skydda Skogen.

Sveriges skogar behöver klimatsäkras genom skogsskydd, naturlig föryngring och främjande av varierande bland- och lövskogar, menar Skydda Skogen. Det gynnar även flera andra ekosystemtjänster. Skogsbruket har självt skapat förutsättningarna för granbarkborren genom att i åratal bedrivit plantering av endast barrträd som är sårbara monokulturer menar Skydda Skogen. I en naturskog som har flera trädslag i olika åldrar är granbarkborren en naturlig del av ekosystemet.

Ett biotopskyddsområde i Östergötland har avverkats på grund av granbarkborrar. Foto: Privat

Delar av naturreservatsförslag, värdekärnor och nyckelbiotoper har redan avverkats för att bekämpa spridningen av granbarkborrar. Även i naturreservat och biotopskydd har avverkningar skett.

– Det är oacceptabelt och högst oansvarigt av regeringen, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen att tillåta omfattande bekämpningsåtgärder av granbarkborrar i nyckelbiotoper och värdekärnor, skriver Skydda Skogen i brevet.  Vi har inte råd att förlora de sista och kvarvarande spillrorna av skyddsvärd skog i Sverige!

Skydda Skogen menar att bekämpningsåtgärder mot granbarkborrar i skogar med höga naturvärden kan stå i strid med EU:s art och habitatdirektiv och fågeldirektiv. EU-domstolen slog fast att bekämpning av granbarkborrar i värdefulla Bialowiezaskogen i Polen stred mot EU-direktiven vilket ledde till att avverkningarna stoppades. 

Ett aktuellt exempel i Sverige är länsstyrelsen i Östergötlands naturreservatsförslag vid sjön Risten i Östergötland. Där har omfattande avverkningar skett under 2019 och 2020 med förevändningen att bekämpa granbarkborre. Naturskog med gran har huggits bort och det har till och med markberetts efter avverkning. Vid den senaste åtgärden innan midsommar fälldes ett hundratal barkborreangripna granar men Skogsstyrelsen säger att de endast har avbarkats. Det har gjorts med maskiner vilket har lämnat outplånliga spår i skogen där det fanns flera hotade och rödlistade arter.

Ett hundratal granar har avverkats av Södra precis innan midsommar i en värdekärna vid sjön Risten i Östergötland. Området är en del av länsstyrelsens naturreservatsförslag. Foto: Privat

Fler avverkningar mot granbarkborre är att vänta i södra Sverige. Bland annat har Länsstyrelsen i Kalmar län ändrat föreskrifterna och skötselplanerna i 25 naturreservat för att möjliggöra åtgärder för att minska risken för spridning av granbarkborre. Tjusts Fågelklubb har under våren överklagat att det ska avverkas granar i 13 naturreservat där hotade fågelarter finns. De menar att naturvärdena försvinner. I Östergötland ska åtgärder utföras i femton skyddade skogar, enligt uppgift från Skogsstyrelsen.  I brevet uppmanar Skydda Skogen regering och riksdagsledamöter att genast agera för att stoppa hetsen mot granbarkborren i skyddade områden.

Det finns många missuppfattningar om granbarkborrar, enligt ett faktablad från SLU. I faktabladet står det att angrepp av granbarkborre i skyddade områden inte påverkar utbrott i stort eftersom arealen skyddad granskog är mycket mindre jämfört med arealen brukad granskog. De allra flesta granbarkborrarna finns alltså i den brukade skogen som ofta består av barrplantager, monokulturer som är sårbara för angrepp.

Granbarkborren är en nyckelart som gynnar och skapar förutsättningar för biologisk mångfald i skogen. Mer än 140 arter av insekter och spindeldjur har påträffats i granbarkborrens gångsystem i nyligen angripna träd, skriver SLU i faktabladet. Hackspettar, rovlevande flugor, skalbaggar och parasitsteklar äter granbarkborrar och är granbarkborrens naturliga fiender och dessa är ofta beroende av död ved. Det är därför viktigt att inte plocka bort torrgranar och död ved från skogen.

Källa: Skydda skogen

Mer att läsa