Gå till innehållet

Skydda Skogen kräver avverkningsstopp i ekopark

Sparvuggla, en av de arter som finns i skogen som ska avverkas. Foto: Zsombor Károlyi 

Det statliga skogsbolaget Sveaskog vill avverka ett stort område värdefull äldre skog i ekoparken Halle-Hunneberg vid Vänersborg. Skydda Skogen kräver ett avverkningsstopp tills Sveaskog har inventerat skyddsvärda arter och uppdaterat sin ekoparksplan.

I Sveaskogs ekoparker är minst hälften av marken avsatt för naturvård. I den andra hälften av arealen får skogsbruk bedrivas, och det görs genom kalhyggesbruk. I Halle-Hunnebergs ekopark som är på 5 300 hektar, har Sveaskog bestämt att den gamla skogen med höga naturvärden ska avverkas samtidigt som ungskog ska sparas. Elin Götmark från Skydda Skogen har besökt ekoparken Halle-Hunneberg och säger:

– Sveaskogs prioriteringarna är väldigt märkliga på Halle-Hunneberg. Sveaskog har satt av mycket ungskog för naturvård samtidigt som de avverkar mycket av den kvarvarande spillran äldre skog.

LÄS ÄVEN: • Skövling av skyddsvärda skogar, del 9: Sveaskog kalavverkar i sina ekoparker

Enligt ett pressmeddelande från Skydda Skogen så säger Sveaskog “i ekoparkerna är det alltid naturvården som är huvudmålet”. Men Skydda Skogen har granskat ekoparksplanen och funnit att den inte tar hänsyn till skyddade arter som exempelvis tjäder, sparvuggla, talltita, och grön sköldmossa. Skydda Skogen ställer frågan om ekoparksplanen bara är greenwashing?

Sveaskogs skogsbruk och ekoparksplan strider mot miljömålen och artskyddslagstiftningen och även mot Sveaskogs egna målsättningar, enligt pressmeddelandet.

Grön sköldmossa.  Foto: Bernd Haynold via Wikipedia

När unga skogar avsätts istället för äldre skog gynnar det mer bolagets ekonomi än skogarnas ekologi. Föreningen vill att Sveaskog på ett öppet och trovärdigt sätt redovisar hur ekoparksplanen togs fram. Vilka inventeringar och naturvårdsprioriteringar bygger den på?

Michael Nilsson, styrelseledamot i Skydda Skogen säger:

– Vi begär dessutom att Sveaskog inventerar skyddsvärda och skyddade arter. Under våren ska fågelinventeringar göras i samarbete med Birdlife/SOF. Vad är logiken i att avverka innan dess?

I en skrivelse till Sveaskogs styrelse begär Skydda Skogen att Sveaskog uppdaterar ekoparksplanen så att naturvård verkligen blir huvudmålet.

Här är Sveaskogs broschyr om ekoparken Halle-Hunneberg.

Källa: Skydda Skogen

Mer att läsa