Gå till innehållet

Skogsstyrelsen begär kraftigt ökad budget till naturhänsyn

De senaste åren har flera domslut visat att skogsägare behöver ta större hänsyn till skogslevande arter enligt artskyddsförordningen och att de har rätt till ersättning när de inte får avverka fjällnära skogar. Nu skriver Skogsstyrelsen att de behöver en “rejält utökad budget” för dessa ersättningar.

Sammanlagt rör det sig om 190 miljoner kronor extra enbart i år för bestämmelserna i artskyddsförordningen och fram till år 2025 behövs ungefär 1,4 miljarder kronor för att ersätta skogsägare med fjällnära skogar, för artskyddsärenden och för att handlägga dessa ärenden.

– Det är fastslaget att skogsägarna i de här fallen har rätt till ersättning och då ska de också ha det. Får vi inte tillskott finns det risk att vi istället behöver ta pengarna från bildandet av formellt skyddad skog och för skötsel av den skog som redan är skyddad. Det vore ett rejält steg tillbaka för naturvården i skogen, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Bakgrunden är att flera domar från mark- och miljödomstolarna har visat att artskyddsförordningens förbud behöver tillämpas strikt när det gäller skydd av fåglar och fridlysta arter. Dessutom visar domarna att ”betydligt fler av de avverkningsärenden som Skogsstyrelsen handlägger där fridlysta arter riskerar att påverkas, behöver hanteras enligt miljöbalken”. Miljöbalken ställer också krav på att markägaren eller verksamhetsutövaren bär ansvar för att själv ta reda på vilka arter som finns i skogen och att se till att inte dessa arterna skadas vid avverkningar eller andra ingrepp. I mars 2021 kom EU-domstolen fram till att Sverige tillämpar artskyddsförordningen för slappt och att vi måste ta mycket större hänsyn till djur och växter än vad som är fallet idag.

313 avverkningsansökningar i fjällnära skogar på sammanlagt 12 600 hektar har behandlats av Skogsstyrelsen enbart under 2021. Två tredjedelar (209) av avverkningsansökningarna fick avslag eller delvis anslag och sammanlagt ska 300 miljoner kronor betalas ut till skogsägare som inte får avverka sina skogar.

Några exempel på relaterade domslut sedan december 2020:
• Dom: Staten ska ersätta skogsägare som vill avverka i tjäderspel
• Dom: Tillfälligt avverkningsstopp på grund av talltita, järpe, duvhök och knärot
Dom: Mindre hackspett-häckning stoppar avverkning
EU-dom ger ökat skydd för svenska arter
• Ny dom: Skogsbruk måste visa hänsyn till lavskrikor

Källa: Skogsstyrelsen

Mer att läsa