Gå till innehållet

Skogar med träd­mångfald klarar stormar bättre

En ny studie över skogar i Europa visar att de som är mest motståndskraftiga mot stormar är de som har en större mångfald av trädarter. Det är ännu tydligare under förhållanden som i norra Skandinavien.

I takt med att klimatkrisen förvärras drabbas vi av allt fler klimatförstärkta hot som stormar, torka och översvämningar. Det gäller även Europas skogar och har visats i tidigare studier. Extremväder har till exempel klassats som ett av de största hoten mot virkesproduktionen. Det har också konstaterats att de boreala skogarna i norra Europa, det vill säga barrskogarna i exempelvis Sverige, hör till de mest bräckliga skogliga ekosystemen i Europa.

Hur ska detta hot, som alltså förväntas bli allt större i framtiden mötas? Både tidigare studier och Skogsstyrelsen är inne på samma lösning; det behövs mer varierade skogar med många olika trädarter.

Mångfald ger skydd

I en ny studie, från det franska nationella forskningsinstitutet för jordbruk, livsmedel och miljö (INRAE), upptäckte forskarna att de skogar i Europa som är mest motståndskraftiga mot stormar är de som har en större mångfald av trädarter och som domineras av långsamt växande arter med hög veddensitet, som exempelvis ekar. Dessutom återhämtade sig dessa skogar snabbare efter att ha drabbats av stormarna.

Den här effekten, att mångfald av trädarter har bättre motståndskraft mot stormar, syntes dessutom ännu tydligare under extrema klimatförhållanden, såsom de heta torra förhållandena i Medelhavsområdet och de kalla våta förhållandena i norra Skandinavien.

– En viktig slutsats från vår studie är att monokulturer av snabbväxande arter som tall, även om de är värdefulla ur ekonomisk synvinkel, är mer mottagliga för stormskador. I ett sammanhang med ökande stormförluster över hela kontinenten ger vår studie därför argument för skogsbruksmetoder som främjar mångfald och långsamt växande trädarter som ek, säger Julien Barrere, forskare vid INRAE och huvudförfattare till studien.

Forskarna gjorde modeller för att se hur 91 528 skogstomter i Spanien, Frankrike, Tyskland, Sverige och Finland skulle påverkas av stormar. De vill nu göra fler fältstudier för att komplettera modellerna och vill även titta på hur skogarna påverkas av flera störningar samtidigt. Exempelvis både torka och stormar eller stormar och översvämningar.

Blandskog har länge rekommenderats i Sverige

Att blandskogar är säkrare och mer motståndskraftiga har Skogsstyrelsen i Sverige påpekat länge. 2005, efter stormen Gudrun, uppmanades landets skogsägare att inte plantera gran i samma utsträcknig eftersom den har svårt att klara stormar och andra klimatrelaterade utmaningar. 2015 konstaterade Skogsstyrelsen att av 100 000 hektar som blåstes ned av stormen Gudrun var det bara 3 000 hektar som planterats med lövträd. Budskapet har sedan dess upprepats. Även för 15 år sedan rekommenderade Skogsstyrelsen blandskogar för att rusta de svenska skogarna för klimatförändringarna.

Källor: British Ecological Society och Functional Ecology

Mer att läsa