Gå till innehållet

“Skandal att fjällnära gammelskog hotas av avverkning”

En vy över den nya skogsbilvägen med grävmaskinen i förgrunden. Foto: Jon Andersson

Ett väglöst fjällnära skogslandskap på 3 557 hektar med gammal skog med höga naturvärden nära Dikanäs, Vilhelmina kommun, hotas av avverkningar. Skogsstyrelsen har låtit markägaren bygga en flera kilometer lång väg in i skogen för att komma åt virket.

– Det är skandal att Skogsstyrelsen hjälper skogsbruket att hugga i fjällnära skogar med höga naturvärden vilket står i konflikt med skogsvårdslagen, säger Isak Vahlström, inventerare och skogsbiolog.

Den färska rapporten ”Forestry on the edge” handlar om de väglösa skogarna kring Dikanäs. I rapporten riktas skarp kritik mot Skogsstyrelsen och regeringen. Anledningen är att myndigheterna tillåter skogsbruk i ett av Europas mest värdefulla naturarv, de fjällnära skogarna. Dessa skogar bedöms hysa unika naturvärden i ett europeiskt perspektiv och många är fortfarande helt oskyddade. I somras och under hösten utförde föreningen Skydda Skogen en inventering i en del av den fjällnära skogen vid Dikanäs. Svampkonsulenten Helena Björnström var med under inventeringen och säger i ett pressmeddelande:

– Vi kunde konstatera att dessa fjällnära skogar har mycket höga naturvärden samtidigt som de otroligt nog saknar långsiktigt skydd. Det är obegripligt att Skogsstyrelsen har tillåtit markägaren att dra in en väg i orörd vildmark för att möjliggöra avverkning. Väldigt mycket av det som har gått förlorat där plantageskogsbruket farit fram finns kvar i dessa stora skogslandskap. Vår artlista är ett kvitto på fjällskogarnas höga biologiska värden.

En av de små vattensamlingarna som finns i området. Foto: Jon Andersson

Ett litet vattenfall med klart och färskt vatten som kan drickas direkt från bäcken. Foto: Jon Andersson

Fjällnära skog kallas det bälte av skog som ligger mellan fjällkedjan och den fjällnära gränsen. I 18 § i skogsvårdslagen står det om fjällnära skog att ”tillstånd till avverkning får inte ges om avverkningen är oförenlig med intressen som är av väsentlig betydelse för naturvården eller kulturmiljövården”.  Trots detta så får markägaren förbereda inför avverkningar genom att dra en väg in i skogen vid Dikanäs. Under inventeringen rapporterades 3 243 fynd av rödlistade arter och signalarter. Runt den nyanlagda skogsbilvägen som dragits genom gammal fjällgranskog hittades 32 rödlistade arter, varav de flesta är starkt missgynnade av kalhyggesbruk, enligt pressmeddelandet.

– Det är en stor skandal att Skogsstyrelsen hjälper skogsbruket att hugga i fjällnära skogar med höga naturvärden vilket står i konflikt med Skogsvårdslagen. Samma myndighet ska se till att avverkning i skogar med höga naturvärden undviks. Skogsstyrelsen och regeringen måste ta sitt ansvar för att bevara de fjällnära skogarna som är ett av Europas mest värdefulla naturarv, säger skogsbiologen Isak Vahlström, som varit med och inventerat skogen.

En skogsvandrare som promenerar i nysnön genom gamla tallskogar. Foto: Jon Andersson

Ett obrutet och väglöst skogslandskap. Foto: Jon Andersson

Inventeringsrapporten ”Forestry At The Edge” visar att kampen om de sista kvarvarande gammelskogarna, som både innehåller virke och höga naturvärden, hårdnar. Den lättillgängliga skogen som finns i kust och inland har börjat ta slut och nu vänds blickarna mot de fjällnära skogarna. Skogsstyrelsen är en tillsynsmyndighet som har i uppgift att se till att skogsbruket följer skogsvårdslagen. Men eftersom trycket på Skogsstyrelsen ökar så fattas beslut som inte alltid följer lagen, enligt pressmeddelandet.

Ett annat exempel på fjällnära skog som är hotad är gammelskogen vid sjön Messlingen i Härjedalen.

LÄS ÄVEN: • Miljöorganisationerna: Avverka inte fjällnära gammelskog vid Messlingen!

En bit av skogsbilvägen som är dragen genom granurskog. Foto: Jon Andersson

Den gamla och förvridna veden hos en gammal död gran. Foto: Jon Andersson

Källor: Rapporten Forestry at the edge, Pressmeddelande 

Mer att läsa