Gå till innehållet

Skutviken i Skogsö naturreservat i östra Stockholm.

Seger för naturen: Stor båthall och parkering i naturreservat stoppad

Det kan låta lite märkligt, men Skogsö naturreservat i östra Stockholm höll på att få sin finaste vik förstörd med ett förslag på att anlägga en marina, bygga båthallar och stora parkeringsplatser.

– Allra först förstod vi inte vad det var frågan om, berättar Gudrun Hubendick, ordförande i Saltsjöbadens Naturskyddsföreningen, om när de fick höra talas om planerna för första gången.

Förvåningen gällde Nacka kommuns planer på att i Skutviken i Skogsö naturreservat bygga tre stycken mellan 5,5 och 8,5 meter höga båthallar på sammanlagt över 1 600 kvadratmeter. En ny hamnplan skulle flytta ut strandkanten och stänga in stora delar av viken. Det skulle också behövas dra vatten och avlopp till platsen, bygga ut en väg, samt muddra, schakta, borra och spränga i naturreservatet. Tanken var att det skulle bli plats för 200 båtar i viken, 100 på land och en konsultstudie kommunen beställde angav 60 parkeringsplatser.

Skutviken med bryggan och gamla bodar.

Tveksamt godkännande av kommunen

Anledningen till att det här var påtänkt var att det i naturreservatets föreskrifter står att “varvet får utföra tillbyggnad, dock endast för varvsverksamhet”. Detta eftersom det fanns gamla varvsbyggnader på platsen när naturreservatet bildades 1997. Varvet var från 1930-talet och hade kvar sin utrustning sedan dess, vilket såg “pittoreskt ut”, enligt Gudrun Hubendick. Hon satt med på ett möte 2012 när det fanns en ansökan om byggplanerna.

– I ansökan, tjänsteskrivelse och förslag till beslut stod inte att det skulle schaktas, sprängas, borras och fyllas ut, vilket är förbjudet enligt naturreservatsföreskrifterna. Inom parentes stod “muddring vid hamnplan” vilket jag som då satt i nämnden frågade om. Svaret var att det eventuellt skulle behövas muddra lite grann intill strandkanten vid hamnplan. Nämnden beslöt då att det inte behövdes dispens för de här åtgärderna. Sedan dess har det i alla sammanhang refererats till att nämnden, kommunen, godkänt åtgärderna – det vill säga att schakta, muddra, spränga fylla ut med mera. 

Bygglovsansökan. Lägg märke till flyttad strandlinje, fler bryggor, parkeringar och båthallar på sammanlagt över 1 600 kvm och upp till 8,5 meter höga.

Kommunen har fortlöpande framhållit att syftet med bygget är att hålla områdets kulturhistoriska miljö levande. 
– Men de gamla varvsbyggnaderna revs 2012 där också ursprunglig utrustning som fanns på plats försvann. Endast några små fallfärdiga bodar finns kvar. Så snart kommunen gjorde sin första ansökan om vattenverksamhet så har vi överklagat alla beslut. Därtill har vi gjort anmälan om tillsyn och nu senast en polisanmälan för olovlig nedsågning av 26 träd, berättar Gudrun Hubendick. 

Alternativ vision och viktigt domslut

Saltsjöbadens Naturskyddsförening har också tagit fram en alternativ vision för Skutviken som överensstämmer med reservatets syfte och föreskrifter och som dessutom bevarar naturområdet.

Saltsjöbadens Naturskyddsförenings vision för Skutviken. Här har bland annat en av de stora bryggorna tagits bort och naturen i viken har behållits, till skillnad från i byggplanerna nedan.

I slutet av november kom Mark- och miljööverdomstolens dom. Den ansåg att “åtgärderna tillsammans med övrig verksamhet i hamnen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan” och att “nämndens beslut ska upphävas och som förhandsbesked meddelas att de sökta åtgärderna inte kan tillåtas”.

Är ni nöjda med domen?
– Mycket nöjda, säger Gudrun Hubendick. Miljökonsekvensanalysen fick inte ens nämnden ta del av 2012 när beslutet togs att det inte behövdes någon dispens för åtgärderna. Vi är nöjda med att det krävs en detaljplan där man ser till helheten.

Skutviken, som den ser ut i dagsläget.

Vad skulle det ha fått för konsekvenser för naturen om detta byggprojekt genomförts?
– En viktig vik och lekkammare för fisk skulle förstörts, liksom vassen som är viktig både för fisk- och fågellivet. Stranden skulle inte längre ha varit tillgänglig för besökare och den idylliska skogsvägen hade förvandlats till en breddad, rakare och asfalterad väg. Det skulle bli omfattande buller från verksamheten och ett 60-tal parkeringsplatser skulle ta en viktig del av naturreservatet. All belysning skulle även påverka fladdermöss i området.

Mer att läsa