Gå till innehållet

FSC-certifierat bolag ska avverka ovanlig tallskog med höga naturvärden

Sca

En stavatallsskog med mycket höga naturvärden vid Stor-Mullberget i Härjedalen ska avverkas av FSC-certifierade bolaget SCA. Foto: Privat

En ovanlig så kallad stavatallskog vid Stor-Mullberget i Härjedalen med 22 rödlistade arter ska avverkas av det FSC-certifierade skogsbolaget SCA. Naturskyddsföreningen Jämtland-Härjedalen har överklagat den planerade avverkningen först till Förvaltningsrätten, sedan till Kammarrätten och sist till Högsta förvaltningsdomstolen. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen avslagit överklagan vilket innebär att skogen kan avverkas.

Vid Stor-Mullberget i Härjedalen finns en av de finaste skogar som de ideella inventerarna från Jämtlands skogsgrupp, som är en del av Naturskyddsföreningen, någonsin har sett. De anser att det är ofattbart att den får avverkas. Naturvärdena är mycket höga eftersom skogen har fått stå opåverkad från modernt skogsbruk. Det har brunnit för länge sedan i området och därefter har växtligheten fått komma upp naturligt. Det har gett en variation i både trädens ålder och storlek. 

Skogen har varit påverkad av brand flera gånger. Foto: Privat

400-500 år gamla tallar
Stavatallskog är en numera ovanlig skogstyp som kommer upp naturligt efter brand. För ett otränat öga kanske sådana skogar inte ser så mycket ut för världen men trots att tallarna ofta är smala så är de gamla. De täta årsringarna gör att den döda veden får hög kvalité vilket lockar till sig ovanliga arter. Det finns riktigt gamla tallar vid Stor-Mullberget. En tall som är 400-500 år gammal har brandljud som visar att den överlevt fem historiska skogsbränder.

Den rödlistade svampen doftticka (VU (=sårbar)) växer i den avverkningsanmälda skogen. Avverkning av värdträd utgör största hotet mot den, enligt Artdatabanken. Foto: Privat

Stavatallskog var tidigare ett vanligt inslag i skogslandskapet men är i dagens hårt brukade skogar en sällsynt företeelse.

I området finns även äldre lövträd och gammal, ofta grov, och brandpåverkad död ved. Totalt har ett 40-tal naturvårdsarter påträffats, varav 22 rödlistade arter. Bland annat finns de enligt rödlistan sårbara svamparna spadskinn, gräddporing och doftticka samt den rödlistade aspgelélaven och den rödlistade orkidén knärot i den avverkningsanmälda skogen. Dessa arter är beroende av hög och jämn luftfuktighet som kan ändras vid gallring eller avverkning av skogen. 

Knärot. Foto: Hans Hillewaert. Licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Skogsvägar ska anläggas
Trots att skogsbolaget SCA känner till de höga naturvärdena så har de nu tänkt glesa ut delar av skogen och göra körvägar. Föreningen Skydda Skogen har skrivit till SCA, FSC och certifieraren DNVGL. De påpekar att den rödlistade och fridlysta orkidén knärot (VU (=sårbar)) och den rödlistade svampen doftticka (VU) är skyddade enligt lagstiftningen i Artskyddsförordningen och Miljöbalken. Knäroten växer spritt över stora delar av Stor-Mullberget. Utan dispens från Länsstyrelsen är det olagligt enligt Artskyddsförordningen och Miljöbalken att skada dessa arters växtplatser. Föreningen skriver:

– Vi uppmanar er att inte plocka ut gran eller tall alls i den avverkningsanmälda skogen vid Stor-Mullberget. Skogen har sina höga naturvärden just på grund av att den har fått utvecklas fritt. Här finns än så länge ett ekologiskt fungerande ekosystem. Om man går in med skogsmaskin i området bryts den skogliga kontinuiteten. Stora hyggen finns redan i söder och nordost. Vi motsätter oss också starkt att träd ska avverkas för att bereda en körgata och öka framkomligheten i skogen. Det finns än så länge inga körspår i skogen och så måste det förbli. 

Skogsstyrelsen har inga resurser att kontrollera
Även Skogsstyrelsen har kontaktats. Men Skogsstyrelsen svarar att de inte har resurser att göra fältbesök och tänker inte vidta några åtgärder beträffande artskyddet. Istället lämnar de ansvaret till SCA och deras naturvårdsspecialister som gör fältbesök för att avgöra om området är skyddsvärt. Det har nu lett till att skogen inte ska bevaras i sin helhet.

SCA medger att skogen är en nyckelbiotop, det vill säga ett område med skog som har höga naturvärden och därför inte ska avverkas enligt skogscertifieringen FSC. SCA är ett FSC-certifierat bolag och får enligt FSC-kriterierna inte avverka nyckelbiotoper. Men trots detta ska de utföra skogsbruk där.

Då varken Kammarrätten eller Högsta förvaltningsdomstolen gav prövningstillstånd till Naturskyddsföreningen så finns det ännu inte något prejudicerande avgörande om Stor-Mullberget, det vill säga en vägledande dom. En sådan dom är något som Naturskyddsföreningen har hoppats på för att få stopp på alla avverkningar som bryter mot Artskyddsförordningen.

Mer att läsa