Gå till innehållet

Satsning på att rädda vildbin i åtta län

Väddsandbi – ett av bina som ska bli hjälpt av satsningen. Foto: Václav Koďousek, CC BY-SA 4.0.

Några av landets mest utrotningshotade vilda bin ska få lite extra hjälp under 2021. Naturvårdsverket lägger ytterligare 11,9 miljoner kronor inom åtgärdsprogrammet för hotade arter (ÅGP) och det utförs riktade åtgärder i åtta län i Sverige.

Ungefär en tredjedel av Sveriges drygt 300 arter av humlor och bin är i dagsläget hotade. Det råder bland annat brist på sandiga miljöer där marklevande vilda bin bygger sina bon och det saknas också blomrika miljöer där de kan hitta mat. Dessutom behövs fler områden där mat- och boplatser ligger tillräckligt nära varandra.

Förra året startades flera projekt för att gynna våra hotade vilda bin. Nu skjuter Naturvårdsverket till mer pengar till dessa projekt i Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar, Skåne, Västra Götaland och Östergötland, samt ett nytt projekt i Jönköping. Områdena är alla sandiga, varma och med stor blomrikedom, hög biologisk mångfald och många sällsynta och hotade arter.

Gräva i sand, stängsla för bete
Pengarna kommer bland annat gå till att gräva fram sandblottor, röja igenväxta marker, slåtter, stängsling för att kunna återinföra bete, samt sådd och utplantering av nektar- och pollenrika växter.

– Ett viktigt mål är att knyta samman spridda förekomster av sand och blomrikedom till ett sammanhängande nätverk av miljöer, en så kallad grön infrastruktur, där arterna lätt kan hitta föda. För att åstadkomma åtgärder i hela landskapet är det därför viktigt med samverkan och samarbete med exempelvis markägare, kommuner och andra berörda aktörer som verkar i landskapet, berättar Maria Widemo, enhetschef på Artenheten, Naturvårdsverket.

Källa: Naturvårdsverket

Mer att läsa