Gå till innehållet

Så ska mosippan räddas

Mosippa. Foto: Stefan Persson http://www.natursidan.se/fotografer/stefan-persson/

Mosippan – starkt hotad sedan 2010. Foto: Stefan Persson 

Mosippan är starkt hotad i Sverige. Nu har Naturvårdsverket tagit fram ett åtgärdsprogram för att försöka rädda den fridlysta blomman.

Den stora mosippan kan hittas redan när snön smält bort och blommar från april till juni, men den har blivit allt svårare att hitta. Vid en nationell inventering som gjordes 2002 upptäcktes att arten var försvunnen från 37 % av de besökta platserna där den tidigare växt och de senaste 50 åren beräknas den ha minskat med minst 50 procent i Syd- och Mellansverige. Sedan 2010 är mosippan rödlistad som “starkt hotad” i Sverige. Tillbakagången gäller dock i hela Europa.

Det finns flera orsaker till minskningen. Igenväxningen, skogsavverkningen, allt mindre skogsbete, färre skogsbränder och exploatering av blommans livsmiljöer hör till de största orsakerna enligt Artdatabanken.

Mosippor. Foto: Stefan Persson http://www.natursidan.se/fotografer/stefan-persson/

I norra Dalarna, Härjedalen och Hälsingland finns fortfarande rika förekomster av mosippor och minskningen är här inte lika markant, enligt Artdatabanken. Foto: Stefan Persson 

För att lyckas vända den negativa trenden rekommenderar Naturvårdsverket bränning, träd- och buskröjning, men även inventeringar och informationsspridning. Mer information finns i Åtgärdsprogram för mosippa.

– Det är Naturvårdsverkets förhoppning att programmet kommer att stimulera till engagemang och konkreta åtgärder på regional och lokal nivå, så att arten så småningom kan få en gynnsam bevarandestatus. Naturvårdsverket tackar alla de som har bidragit med synpunkter vid framtagandet av åtgärdsprogrammet och de som kommer att bidra till genomförandet av detsamma, skriver Naturvårdsverket.

Åtgärdsprogrammet är vägledande och inte formellt bindande. Det gäller under åren 2016–2020.

Om du hittar en mosippa – rapportera det gärna i Artportalen.se.

Källa: Naturvårdsverket

Mer att läsa