Gå till innehållet

Så kan Sverige ställa om till ett naturnära skogsbruk

Avverkade träd. Foto: Erik Hansson

Nyligen kom en rapport från en skogsmästare om hur ett naturvänligt skogsbruk är möjligt och lönsamt. Nu har även Naturskyddsföreningen sett över frågan och presenterar i en ny stor rapport en lång rad förslag på hur det svenska skogsbruket kan ställas om för att bli mer naturvänligt.

Naturskyddsföreningen beskriver läget i de svenska skogarna som en naturkris och att det är dagens intensiva skogsbruk som är den främsta orsaken till krisen. Ekosystemen har utarmats när varierade skogar omvandlas till artfattiga virkesåkrar med täta, lika gamla träd – oftast gran och tall.

Det är inte bara Naturskyddsföreningen som påstår det. I Sveriges rapport till EU framgår att 13 av 15 bedömda skogsnaturtyper har otillräcklig eller dålig bevarandestatus i samtliga regioner där de förekommer. Det är bara i fjällregionen som någon skoglig naturtyp bedöms ha gynnsam bevarandestatus. Naturvårdsverket skriver att det dåliga läget för de skogliga naturtyperna orsakas främst av otillräckliga avsättningar av skogsmark till områdesskydd och skogsbrukets påverkan i det övriga skogslandskapet.

Sveriges skogar blir också allt yngre.

Graf från Naturskyddsföreningens rapport, baserad på Riksskogstaxeringen.

I sin rapport “Låt skogen leva – ett hållbart nyttjande av den svenska skogen” ger Naturskyddsföreningen flera förslag på hur det går att ställa om till ett mer naturnära skogsbruk, som är mindre intensivt, mer klimatanpassat och även anpassat efter naturliga förutsättningar i skogen. Målet är att den den biologiska mångfalden ska värnas samtidigt som skogen fortsätter leverera ekosystemtjänster, inklusive träråvara.

– Skogen har potential att skapa sysselsättning på landsbygden, men den stora potentialen ligger inte i konventionellt skogsbruk. Den effektivisering och rationalisering som skett i syfte att upprätthålla lönsamheten har fått stora negativa konsekvenser för sysselsättningen i skogsbygderna. Sedan 1970-talet har antalet årsverken i skogsbrukets halverats från cirka 32 000 till 16 000, skriver Naturskyddsföreningen och hänvisar till Skogsstyrelsens statistikdatabas.

Av dessa jobb är också en hög andel tillfälliga anställningar under delar av året som i stor utsträckning utförs av utländsk arbetskraft.

Otillräckligt skydd

Idag är omkring 5,7 procent av den produktiva skogsmarken formellt skyddad. Naturskyddsföreningen anser att minst 30 procent av våra skogar skyddas och då krävs även att stora områden restaureras så att de utvecklar höga naturvärden eftersom Sverige inte har tillräckligt stora arealer skog med höga naturvärden. Alla kvarvarande skogar med höga naturvärden ska dessutom ges ett långsiktigt skydd samt ändamålsenlig förvaltning.

Naturskyddsföreningen vill att regeringen tar ett helhetsgrepp över skogspolitiken som tar hänsyn till skogens alla värden och föreslår bland annat följande:
• Markägare ska få ersättning för ekosystemtjänster
• En skatt på kommersiell markanvändning och/eller en avverkningsavgift införs
• Hela det statliga skogsinnehavet ska användas för att nå miljömålen, i första hand genom skydd, men också som ersättningsmark samt restaurering
• Skogsvårdslagen arbetas in i miljöbalken
• Obligatoriska skogsbruksplaner

– Det handlar om att kunna fortsätta bruka skogen men att skogsbruket ställs om så att det blir hållbart. Lösningarna ser inte likadana ut överallt, och behöver skräddarsys för skogens olika aktörer, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Läs även:
• Ny rapport: Ett naturvänligt skogsbruk är möjligt och lönsamt
• Stora klimatfördelar genom att minska skogsavverkningen
• Finland diskuterar kalhyggesförbud
• EU-rapport: Fler träd, sämre biologisk mångfald
• WWF: Det är dags för en ny skogspolitik
• Omfattande granskning av skogen från SVT:s vetenskapsredaktion

Källor: Naturskyddsföreningen och rapporten ”Låt skogen leva – ett hållbart nyttjande av den svenska skogen”.

Mer att läsa