Gå till innehållet

Rekordstort skydd av natur i Gävleborgs län

Gammal låga i tallskog i norra delen av Stensjöns utvidgning. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen i Gävleborgs län har fattat beslut om tre nya naturreservat, som framför allt innehåller gammal skog. Sammanlagt skyddas över 3100 hektar, vilket gör det till den största skyddet någonsin i länet.

Skogsstyrelsen meddelade nyligen att Gävleborg var det län där avverkningsanmälningarna ökade kraftigast i hela landet under 2018. 39 procent större yta jämfört med 2017 anmäldes för avverkning. Men även om det kan ske väldigt mycket avverkningar i länet den kommande tiden så har det nu också skyddats rekordstora ytor. Det rör sig om tre naturområden på hela 3100 hektar som nu är skyddade.

LÄS ÄVEN: • Lång kamp har räddat stor tjäderlekplats i Dalarna

Måndagsskogarna
Tillhör enligt länsstyrelsen den mest värdefulla skogen som finns i länet. Det 1900 hektar stora områden ligger i Ljusdals kommun och blir ett av länets största sammanhängande naturreservat. Här finns höga naturvärden kopplade främst till gamla brandpräglade tallnaturskogar med död ved, men också till naturskogar dominerade av gran och löv.  I väster finns ett våtmarkskomplex som blandas med naturskog på fastmark. I Måndagsskogarna har det hittats en lång rad rödlistade svampar och lavar, men även spillkråka, tretåig hackspett, tjäder, insekterna reliktbock och raggbock, samt växterna skogsfru och knärot.

LÄS ÄVEN: • Tio års ideellt arbete ledde till 1600 hektar skyddad skog

Stensjön
Ligger i Hudiksvalls kommun och är ett befintligt reservat som nu utökas med cirkaa 800 hektar – en nästan tvådubbling av ytan. Här hittas bland annat arter som storlom, fiskgjuse, tretåig hackspett och sällsynta svampar som laxgröppa, kolticka och kristallticka. Även insekterna större svartbagge, raggbock och reliktbock finns vid Stensjön.
– Stensjöns naturreservat bildar ett stort sammanhängande område med starkt brandpräglad och urskogsartad tallnaturskog. Skogen är till stora delar väl skiktad och gamla tallöverståndare förekommer allmänt, liksom torrakor, lågor och bränd död ved. Skogsstrukturen är mycket ursprunglig och präglad av naturliga skogsbränder. Stensjöområdet uppvisar ett av länets största och mest värdefulla exempel på denna naturtyp, skriver länsstyrelsen i sitt beslut.

LÄS ÄVEN: • Orörd natur är effektivare än bioenergi i kampen mot klimatkrisen

Åcka
Det minsta av de tre områdena. I det 72 hektar stora område med naturskog brann det troligen för drygt hundra år sedan. På höjden i området finns fina klapperstensområden och en gammal fäbodstig löper genom området.
– På en del ställen kan man se spår av att skogen har brunnit för länge sedan. Främst i stående död ved där det svarta, kolnade träet fortfarande syns på äldre tallar, berättar Sofia Engberg, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen.

Källa: Länsstyrelsen

Mer att läsa