Gå till innehållet

Regeringens förslag för en levande havsmiljö får beröm

I veckan presenterade regeringen havspropositionen för en "levande havsmiljö". Flera naturorganisationer är försiktigt positiva till det som presenterats hittills.

Tre år efter utredningen Havet och människan är situationen oroande för Östersjön. De döda havsbottnarna breder ut sig och fiskbestånden har minskat kraftigt på grund av industritrålningen.

– Situationen i våra hav är akut, vilket arter som strömmingen, ålen, tumlaren, torsken och gäddan vittnar om. Vi måste skydda det som inte får försvinna och det innebär att Sverige måste flytta ut trålgränsen, skydda fler områden och minska fisket, säger Beatrice Rindevall, ordförande för Naturskyddsföreningen.

I det här läget presenterar regeringen sin havsproposition. Den innehåller delar som kallas “positiva” och “lovande” av naturorganisationer, men det påpekas att det finns orosmoment.

Några av regeringens förslag

  • 30 procent av havet ska skyddas, varav 10 procent ska vara strikt skyddat.
  • Bottentrålning i skyddade områden ska förbjudas.
  • Trålgränsen ska flyttas ut till 12 nautiska mil i hela Östersjön. Innanför denna ska det inte vara tillåtet med bottentrålning.
  • Till 2030 ska övergödningen minska övergödningen, bland annat med teknikutveckling, arbeta med avrinningsområde och återvinning av kväve och fosfor.
  • Allmän jakt på skarv samt påverkansarbete i EU för att häva förbudet mot att sälja sälprodukter.

Lovande, men otydligt

WWF ser många av förslagen som positiva, men poängterar i en kommentar att “utan tidsramar och otillräcklig finansiering kommer Östersjöns akuta läge inte att förändras”. Även i frågan om övergödningen var budskapet positivt, men oprecist.

– Vi tycker att det är bra att regeringen uppmärksammar övergödningen men anser att förslagen är uddlösa utan skarpa kvantifierade mål för utsläppsminskningar. Finansiering av åtgärderna och resurser till ansvariga myndigheter saknas också, säger Mats Johansson, expert vattenförvaltning och övergödning hos WWF.

“Vill veta mer”

Naturskyddsföreningens ordförande Beatrice Rindevall är över lag nöjd med förslagen som lades fram:

– Ett beslut om att stoppa all bottentrålning i skyddade områden skulle vara ett mycket stort steg framåt. Vi har jobbat länge för att skyddet av marina områden ska utökas och kommer bli mycket glada om Sverige nu ser till att uppnå de internationellt överenskomna målen om detta. Åtgärderna som regeringen presenterade är verkligen nödvändiga för livet i haven. Men hur verkningsfulla förslagen verkar bli får vi se när propositionen släpps, och jag hoppas kunna fira ordentligt då.

Även Sportfiskarna uttrycker sig försiktigt positivt:

– Sportfiskarna välkomnar den tydliga inriktningen i propositionen där man pekar ut flertalet av de allvarliga problem som har kraftigt negativ påverkan på havsmiljön idag. Men vi vill veta mer om det praktiska genomförandet och ser fram emot att få läsa detaljerna i propositionen för att då återkomma med våra synpunkter, kommenterar Sportfiskarnas generalsekreterare Sten Frohm.

Källor: Regeringen, WWF, DN, Sportfiskarna och Naturskyddsföreningen

Mer att läsa