Gå till innehållet

Regeringen öppnar för avverkning i 168 naturreservat

Barkborre. Foto: Erik Hansson

168 naturreservat i Stockholms län får undantag från sina föreskrifter. Det blir tillåtet att avverka i skogarna med motiveringen att det ska begränsa spridning och skador av granbarkborre. Det rapporterar Skydda Skogen.

Länsstyrelsens beslut om undantag från föreskrifterna i de 168 naturreservaten överklagades av föreningen Skydda Skogen i juli 2020. Nu har regeringen beslutat (länk) att beslutet ska gälla till i maj år 2026. Det blir därmed tillåtet att avverka granar i naturreservaten, oavsett vad som står i deras föreskrifter.

David van der Spoel, talesperson för Skydda Skogen anser att beslutet är “mycket oroväckande”:

– Naturreservaten riskerar att förlora sin funktion som en fristad för den biologiska mångfalden om delar av dem huggs ner. Allt för många skyddsvärda skogar har redan avverkats på grund av granbarkborre där även icke-angripna granar, liksom lövträd och tallar som inte angrips alls av granbarborre, har avverkats.

Avverkningarna har redan inletts. Skärgårdsstiftelsen har avverkat i flera naturreservat i Stockholms skärgård, bland annat på Gålö och på Björnö och ytterligare avverkningar är på gång, bland annat i Häringe-Hammersta, Utö, Rånö-Ålö, Nåttarö, Björnö, Tyresta, Lovön och Västra Järvafältet.

Skydda Skogen påpekar i ett pressmeddelandet att granbarkborren är en del av det naturliga skogsekosystemet och inte utgör ett hot mot de höga naturvärden som finns i naturreservaten. Den ska istället ses som en nyckelart som skapar värdefull död ved – en bristvara i dagens skogar.

– Istället för att bekämpa en insekt borde grogrunden för dess framfart tas itu med. Likåldriga och täta granbestånd gynnar granbarkborren. I en naturskog som har flera trädslag i olika åldrar minskar riskerna för angrepp. Genom skogsskydd, naturlig föryngring och främjande av varierade bland- och lövskogar blir riskerna med granbarkborren mindre, säger David van der Spoel, talesperson, Skydda Skogen.

Stuider som backar kritiken
Nya studier visar att genom att spara döda träd gynnas granbarkborrens fiender och att granbarkborrar i skyddad skog inte påverkar utbrott. Det finns också exempel när lövträd avverkas insatser mot granbarkborre och att nyckelbiotoper avverkas med granbarkborren som förevändning.

Källa: Skydda Skogen

Mer att läsa