Gå till innehållet

Protester mot vägplaner vid populär och värdefull närnatur

Åkergroda – en av de fridlysta arterna som kan hittas i området för vägbygget. Foto: Piet Spaans – Own work, CC BY-SA 2.5

Ett vägbygge planeras intill och igenom ett värdefullt naturområde, populärt utflyktsmål och John Bauers barndomsnatur. En prisbelönt naturförening protesterar och menar att det kommer förstöra viktiga naturvärden.

Läs även:Grupperna som försöker rädda och skydda sin närnatur

I centrala Jönköping, intill naturreservatet Rocksjön som är välkänt för fågelskådare efter att en rallhäger hittades där 2014, ligger John Bauers park. Den har fått sitt namn eftersom den kända konstnären växte upp just här, i “Villa Sjövik”. Det var här John Bauer fann sitt stora naturintresse. På 1960-talet lät dock Jönköpings kommun riva Villa Sjövik och nu hotas också delar av hans uppväxtmiljö av ett vägbygge.

Det är en 21 meter bred väg som berör naturområdets nordligaste del, som ska byggas. Enligt kommunens egna beräkningar kommer den ha en trafik på 7 000 till 8 000 bilar per dygn, men Anders Samuelsson (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, säger till Jönköpings-Posten att bilisterna måste köra mycket sakta och att gatan kommer att gå utanför parken. Att döma av planritningarna kommer den tangera gränsen till parken, skära igenom ett lövskogsområde och intill vägen kommer även nya hus byggas.

Anses störa populär park
Rocksjögruppen, som kämpar för bevarandet av området och som 2012 fick kommunens miljöpris, protesterar mot beslutet och anser att det finns en lång rad problem med vägen.
– Det är en populär park inte minst för boende i stadsdelen Kålgården, men också för långväga besökare som uppskattar den som en rofylld oas mitt i staden, berättar Anna Madsen, som bor i närheten och som är aktiv i Rocksjögruppen. Om vägen byggs blir det en barriär mot naturen. Kålgårdsskolans elever nyttjar flitigt naturen för både lek och naturundervisning och ett uteklassrum är byggt i parken, helt nära den planerade vägen.

Den fridlysta citronfläckade kärrtrollsländan har också påträffats i området. Arkivfoto: Erik Hansson

Anna Madsen menar att kommunen grundar vägbygget på felaktigt beslutsunderlag.
– Inventeringen som kommunen utförde gjordes tidigt på våren och det genomfördes aldrig någon uppföljning senare på året. Eftersom inte så många skyddsvärda arter hittades just då sänktes naturvärdesklassen från 1 till 2 medan inventeringen som gjorts 2017 ignorerades.

Naturvärdesklass 1 betyder “högsta naturvärden” medan ett naturområde som bedöms som klass 2 fortfarande anses ha mycket höga naturvärden. Vid inventeringen 2017 hittades flera nya arter för Jönköpings län och mer än 70 fridlysta arter har noterats i området. Naturen intill vägen anses också vara värdefull och har länge varit föreslagen att ingå i det angränsande Naturreservatet Rocksjön.

En väg påverkar på långa avstånd
Vägar påverkar natur på långa avstånd. Så även här. En svensk studie kom 2019 fram till att vägar påverkar fåglar och däggdjur även på långt håll. Minst 1 km från en väg kan det finnas 20-30 procent färre fåglar. Det intilliggande naturreservatet är knappt 0,8 kvadratkilometer stort.

Rocksjögruppen menar att vägen kommer slå hårt mot områdets naturvärden. För en del groddjur och sällsynta snäckdjur kommer livsmiljöerna försvinna när våtmarker och små vattensamlingar försvinner genom kulvertering och grundvattensänkning. Dessutom kommer den ökande belysningen från vägen i ett tidigare mörkt område störa många nattaktiva arter, som till exempel fladdermöss.

I en debattartikel i JP.se skriver Rocksjögruppen:
– Det sägs att på 60-talet när politikerna beslöt att riva Villa Sjövik, hann ingen Jönköpingsbo protestera. En sådan dundertabbe får bara inte upprepas. Vi har alla – av så många tunga skäl – ansvar att förhindra ytterligare ett oåterkalleligt ingrepp i en unik miljö.

Naturskyddsföreningen i Jönköping och Rocksjögruppen har överklagat
stadsbyggnadsnämndens beslut att skicka ut detaljplaneförslaget för samråd, bland annat för det bristfälliga beslutsunderlagets skull. De har även startat namninsamlingen “Stoppa vägen vid John Bauers park”.

Mer att läsa