Gå till innehållet

Protester mot att populär skog med höga naturvärden ska avverkas

Skogen i Fallebo innehåller gott om gamla granar och här har det hittats mängder av rödlistade arter. Foto: Jan Brenander

Den stadsnära naturskogen Fallebo i Oskarshamn hotas av avverkning, trots höga naturvärden och trots att det är ett populärt utflyktsmål för boende i området.

Flera miljöorganisationer protesterar mot avverkningen som ska utföras av det FSC-certifierade skogsbolaget Södra. De anser att det istället borde bli ett kommunalt naturreservat av den 130-140 år gamla skogen.

– Fallebo naturskog är viktig både för bevarandet av biologiska mångfalden, det rörliga friluftslivet och rekreation. Skogen besöks ofta av både motionärer och förskolebarngrupper. Vid ett samrådsmöte med Södra och Oskarshamns kommun i våras var vi inte överens om avverkningen av denna skog och det är oerhört förvånande att kommunen nu gett klartecken för avverkning. Vi krävde att det skulle bli ett kommunalt reservat av området, säger Jan Brenander, ordförande i Oskarshamnsbygdens fågelklubb.

Vandringsstigen på bilden kommer troligtvis att bli en stor körväg för skogsmaskinerna för att både avverka och transportera ut det avverkade virket. Foto: Jan Brenander

Kommunen är dock inte intresserad av det och vill istället låta avverka ungefär fyra hektar i området. Anledningen är att granbarkborren upptäckts i området. Stefan Olheden, ansvarig för kommunens skogsskötsel, berättar för Oskarshamns-Tidningen:

– Granbarkborren är en stor bov i dramat och vi ser flera träd som är angripna och som vi behöver ta bort. Det handlar också om att inte äventyra säkerheten. Flera av träden kommer förr eller senare att braka ned och med tanke på att många vistas här vill till varje pris undvika olyckor.

Enligt planerna ska framför allt gran och tall avverkas i området medan ek lämnas. Det utlovas också “stor hänsyn till sociala värden, naturvärden och skogliga värden”.

Många rödlistade arter i området

Föreningarna som undersökt området anser dock att skogen innehåller så höga naturvärden att det borde bli ett reservat. Här har det bland annat hittats tio platser med ullticka, som bedöms som “nära hotad” och här finns även de nära hotade fågelarterna spillkråka, mindre hackspett och talltita. Dessutom har det hittats andra arter av särskilt intresse, exempelvis bronshjon, vågbandad barkbock, taggsvamp, vedskivlav, tallticka, blåmossa och reliktbock.

Området har väl upptrampade mindre vägar i skogslandskapet och mycket folk rör sig i området som planeras att avverkas. Foto: Jan Brenander

Oskarshamnsbygdens fågelklubb, Oskarshamns klimatgrupp, Föreningen Våneviks gammelskog och Skydda skogen har även skickat ett klagomål till skogscertifieringsorganisationerna FSC och PEFC eftersom Södra är anslutna till dessa certifieringar. Men ingen återkoppling har hittills skett från FSC eller PEFC. Södra svarade så här om FSC-klagomålen:

– Vi har haft samråd, lyssnat in synpunkter. Certifieringen säger att vi ska lyssna men man måste inte göra som synpunkterna säger.

– Södras svar och handlingar visar att vårt förslag om kommunalt naturreservat och vårt FSC-klagomål inte har någon betydelse alls. Både Södra och kommunen anser att det är legitimt att gå in och avverka. Vi protesterade mot avverkningsplanerna men blir nu överkörda med FSC:s och PEFC:s goda minne, säger Jan Brenander.

Föreningarna hoppas nu att allmänheten ska protestera mot Södras och kommunens beslut att tillåta avverkningen av den populära skogen.

Källor: Skydda skogen, Oskarshamns-Tidningen och Oskarshamnsbygdens fågelklubb

Mer att läsa