Gå till innehållet

Otillräckligt skydd av natur i Sverige – både för klimat och biologisk mångfald

Naturreservat. Foto: Erik Hansson

Att begränsa klimatförändringarna och bevara den biologiska mångfalden är två sammankopplade frågor. För att klara dessa utmaningar behöver vi bevara och återställa våtmarker, kustområden och skogar. Det är slutsatsen i en ny kunskapssammanställning som tagits fram av forskare från Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Sammanställningen “Klimatförändringar och biologisk mångfald – slutsatser från IPCC och IPBES i ett svenskt perspektiv” är beställd av SMHI och Naturvårdsverket och forskarna har gått igenom aktuell forskning om klimatförändringar och biologisk mångfald och sätta det i ett svenskt perspektiv.

– Klimatförändringar påverkar biologisk mångfald. Samtidigt kan utarmning av ekosystem även påverka klimatet och naturens förmåga att hantera klimatförändringar. Därför är det viktigt att hantera dessa kopplingar även i arbetet med åtgärder och förvaltning, säger Cecilia Lindblad, svensk kontaktperson för IPBES och handläggare vid Naturvårdsverket.

De båda frågorna är sammanlänkande på flera sätt. Den globala uppvärmningen leder till exempel till att livsmiljöerna för flera arter försvinner eller krymper, medan andra arter kan få utökade utbredningsområden.

Skogs- och jordbruk, samt bottentrålning är stora hot
En av de viktigaste insatserna för att minska påverkan på biologisk mångfald och klimatet är att begränsa markanvändningens negativa effekter, exempelvis från skogs- och jordbruk. Annars kommer “konsekvenserna för människors välfärd att bli mycket stora”, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

I havsmiljöer anges bottentrålning som det enskilda hot som kan påverka flest arter, men även övergödning och utsläpp av miljögifter påverkar en stor del av vår havsmiljö.
– Välriktade och genomgripande åtgärder för att skydda, stärka och i vissa fall restaurera livsmiljöer är centrala, skriver forskarna i rapporten.

De tar också upp att det är betydligt mer kostnadseffektivt att skydda biologisk mångfald och ekosystem så fort som möjligt jämfört med att försöka återställa områden senare. Även klimatåtgärder är mer kostnadseffektiva i närtid.

Tyvärr har dock degraderingen av ekosystemen gått så långt att det inte längre räcker med skydd av mer eller mindre orörda ekosystem för att uppnå hållbar utveckling på lång sikt. Många ekosystem har redan förlorat stora delar av sin biologiska mångfald. Det behövs därför även åtgärder som återställer livsmiljöer, återskapar biologisk mångfald och minskar den mänskliga påverkan. Det “gäller särskilt i jordbrukslandskap, produktionsskog, påverkade havsbottnar och olika typer av bebyggda områden”.

Källor: Naturvårdsverket och rapporten “Klimatförändringar och biologisk mångfald

Mer att läsa